กระบวนการการจัดการตลาด 7 ขั้นตอน

จาก MBA Wiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

เบื้องหลังความสำเร็จของยอดขายขึ้นอยู่กับการจัดการด้านการตลาด ซึ่งสรุปได้เป็น 7 ขั้นตอนคือ

 1. การวิเคราะห์สถานการณ์การตลาด (Marketing Analysis)
 2. การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (STP Analysis)
 3. การกำหนดเป้าหมายทางการตลาด (Marketing Objective)
 4. การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy)
 5. การวางแผนการปฏิบัติ (Action planned Budgeting)
 6. การนำแผนไปปฏิบัติ (Implementation)
 7. การติดตามและการประเมินผล (Monitoring & Evaluation)

เนื้อหา

การวิเคราะห์สถานการณ์การตลาด (Marketing Analysis)

การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดเป็นการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการวางตำแหน่งทางการตลาด(positioning) ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า (customer satisfaction) ได้ภายใต้สถานการณ์การแข่งขันที่สมบูรณ์ (pure competitive) ประกอบไปด้วย

 • การวิเคราะห์ มูลค่าตลาด (Market Value) ส่วนครองตลาด/ส่วนแบ่งตลาด (Market share)
 • การวิเคราะห์ SWOT
 • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้วย หลักการตลาด 7Ps
 • การวิเคราะห์สถานการสิ่งแวดล้อมภายนอกด้วย 5-Force และ STEPL


อาจารย์ผู้บรรยาย

 • ดร. นิเวศน์ ธรรมะ
 • ชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย
 • อาจารย์ ชูศักดิ์ วิโรจนพงศ์

สารบัญ

หน้าแรก การจัดการการตลาด

สรุปบทเรียนวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์

 • กระบวนการการจัดการตลาด 7 ขั้นตอน
เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม