การควบคุม

จาก MBA Wiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

การควบคุม เป็นกระบวนการติดตามผลการทำงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามแผน และแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

กระบวนการควบคุม

1. กำหนดมาตรฐาน 2. วัดผลการปฏิบัติงาน 3. เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐาน 4. พิจารณาส่วนเบี่ยงเบน 5. ส่วนเบี่ยนเบนอยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้หรือไม่ 6. ถ้าส่วนเบี่ยนเบนอยู่ในของเขตที่ยอมรับได้ ก็ทำต่อไป 7. ถ้าส่วนเบี่ยนเบนไม่อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ ก็ดำเนินการแก้ไข

ตัวชี้วัดที่ดี

ตัวชี้วัด (KPI) มีหลายระดับประกอบไปด้วย ตัวชี้วัดระดับองค์การ ตัวชี้วัดระดับฝ่าย ตัวชี้วัดระดับบุคคล

ตัวชี้วัดที่ดี

  • มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
  • วัดเฉพาะเรื่องสำคัญเท่านั้น
  • วัดผลที่เป็นด้านการเงิน และไม่ใช่การเงิน
  • ต้องมีบุคคลรับผิดชอบทุกตัว
  • เป็นตัวชี้วัดที่องค์การสามารถควบคุมได้
  • พนักงานทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่าย
  • ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์การ

รูปแบบของการควบคุม

  • Feedforward Control เป็นการควบคุม Input ที่เข้าสู่ระบบ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
  • Concurent Control เป็นการควบคุมขณะปัติบัติการ เพื่อแก้ปัญหาทันทีก่อนปัญหาจะบานผลาย
  • Feedback Control เป็นการควบคุมหลังจากปฏิบัติงานเร็จสิ้น
ดูเพิ่ม : Balanced Scorecard
เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม