การจัดการการเงิน

จาก MBA Wiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

เนื้อหา

อาจารย์ผู้บรรยาย

  • อาจารย์พูนศักดิ์ แสงสันต์
  • อาจารย์อรทัย วานิชดี
  • อาจารย์สุนันทร์ เยี่ยมวาณิชนันท์

สารบัญ

ภาคผนวก

วิธีกดเครื่องคิดเลข
พื้นฐานคณิตศาสตร์ที่จำเป็น
เนื้อหาขั้นพื้นฐาน ไม่สอบแต่ต้องเข้าใจ
ความรู้ที่ต้องเตรียมเข้าห้องสอบ
สรุปแนวข้อสอบ สิ่งที่ต้องเตรียม 18 ข้อ
การบ้าน วิชาการจัดการการเงิน
ช๊อคโกแล็ตร้อน
เคล็ดวิชา ดอกเบี้ยทบต้น
วิธีคิด MIRR วิธีลัด สองบรรทัดจบ โดย MBA Wiki

รวมศัพท์ทางการเงิน


(กด Ctrl-F เพื่อค้นหา)

EBIT,NOPAT ,NOWC,NCF,Net cash Flow,กระแสเงินสดสุทธิ, Economic Value Added,EVA,MVA, PV,FV,PMT,PVA,FVA,EFF,EAR, PB,DPB,NPV,IRR,MIRR, CAPM, Perpetulities, WACC,AFN,กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน,Operating Cash Flow,OCF, กระแสเงินสดอิสระ.Free cash flow,FCF, อัตราส่วนหมุนเวียน,current ratio, สินทรัพย์หมุนเวียน,Current Assets, หนี้สินหมุนเวียน.Current Liabilities, อัตราส่วนหมุนเร็ว,Quick ratio,Acid test ratio, อัตราการหมุนของสินค้าคงเหลือ,Inventory turnover ratio, ระยะเวลาในการเก็บหนี้ถัวเฉลี่ย,DSO, อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร,Fixed assets turnover ratio, อัตราการหมุนของสินทรัพย์ทั้งสิ้น,Total assets turnover ratio, อัตราส่วนหนี้สิน,Debt ratio, TIE,Time Interest earned, EBITDA coverage ratio,ค่าเช่าตามสัญญาเช่าระยะยาว, อัตรากำไรสุทธิ,Profit margin on sales, BEP,Basic Earning Power, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์,ROA,ROI,Return on total assets,Return on Investment, อัตราผลตอบแทนของผู้เป็นเจ้าของ,ROE,Return on common Equity, P/E Ratio,ราคาตลาดกับกระแสเงินสดต่อหุ้น, Price/Case Flow Ratio, มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น, Book Value per share, Market/Book ratio, ราคาตลาดต่อหุ้น/มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น, DU PONT Equation, Modified Du Pont Equation, PEH, Yield curve, ความเสี่ยง, ความเสี่ยงเฉพาะ, CV, Beta Coefficient,Beta,ค่าเบต้า, Real Options,Operational Leverage,Hamada,M&M,ทฤษฎีโครงสร้างเงินทุน,Signaling Theory, Dividend Irrelevance,Bird-in-the-hand,Tax Preference,Clientele Effect, สินทรัพย์หมุนเวียน,current asset,เงินทุนหมุนเวียน,Working Capital,เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ,Net Working Capital, งบประมาณเงินสด,วงจรของเงินสด,FLAT RATE,ตราสารอนุพันธ์,สิทธิ์จะซื้อจะขาย,Options,call options,put options, american options,european options,Future Contract,Forward Contract,Swaps,Structured Notes,Invert Floaters, อัตราแลกเปลี่ยน,Exchange rate,หุ้นบุริมสิทธิ์,การเช่า,Leasing,Warant

ข้อคิด

หนังสือ มีไว้เรียนรู้ จากสิ่งที่ถูก

แบบฝึกหัดและการบ้าน มีไว้เรียนรู้ จากสิ่งที่ผิด

ถ้าคุณทำมันด้วยตัวเอง คุณอาจจะทำผิด และได้เรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดนั้น

เวลาสอบ คุณก็จะไม่ผิดอีก

ความถูกต้อง เริ่มจากความผิดพลาดมาก่อน

สิ่งสำคัญที่สุด คือพื้นฐาน ถ้าคุณเข้าใจหลักวิชา ก็ย่อมจะไม่สอบตก

เกี่ยวกับผู้จัดทำ

Wiki นี้จัดทำโดย สรวุฒิ กอสุวรรณศิริ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่น Sat 9 ห้อง 9 มีจุดประสงค์เพื่อสรุปเนื้อหาในบทเรียน สำหรับเตรียมตัวสอบ และแบ่งปันเพื่อนๆ ที่เรียนในหลักสูตรเดียวกัน เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ อนุญาติให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษา และนำไปใช้ประโยชน์ แต่ไม่รับรองความถูกต้องของเนื้อหา และไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงทางวิชาการได้ สำหรับเพื่อนๆ ที่อยากมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ MBA Wiki สามารถติดต่อได้ที่ http://facebook.com/mmm.sat99

เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม