การจัดการและพฤติกรรมองค์การ

จาก MBA Wiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

วิชา การจัดการและพฤติกรรมองค์การ (Management and Organizational Behavior) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นวิชาที่ว่าด้วยหน้าที่ของการบริหาร (Management Functions)

เนื้อหา

ผู้บรรยาย

 • ดร. เกรียงไกรยศ พันธ์ไทย
 • ดร. ดวงมน จึงเสถียรทรัพย์
 • ดร. ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล

สารบัญ

คำศัพท์ที่สำคัญ

5-Force, 5MT, 7S Model, AEC, AFTA, APEC, ASEAN, ASEAN Economics Community, Asia-Pacific Economic Cooperation, Association of Southeast Asian Nations, BCG Metrix, BSC, Balanced Scorecard, Balanced scorecard, Basic planning process, Bootlegging, Boundaryless Organization, Brainstorming, CIM, CRM, CSR, Career Development, Carrier Development, Competitive environment, Computer-integrated manufacturing, Contingency Approach, Core competence, Corporate Social Responsibility, Corporate governance, Cost Competitiveness, Creativity, Customer Relationship Management, Decentralization, Diseconomies of scale, Divisional organization, Downsizing, EU, Economic responsibilities, Economies of scale, Economies of scales, Economies of scope, Effectiveness, Efficiency, Entrepreneurship, Enviromental Analysis, Ethical responsibilities, European Union, Exporting, Five Force, Flexible factory, Fredrick Winslow Taylor, Functional organization, GLOBE, General Administrative Theory, General environment, Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness, Goals, High-Performance organization, High-involvement organization, IMF, ISO, ISO-9000, Independent Entrepreneur, Individual Development, Individual development, Innovation, International Monetary Fund, Intrapreneur, Intrapreneurship, JIT, Joint Venture, Just-in-time, KPIs, KSA, Kaizen, Key Performance Indicators, Kohlberg's model, Legal responsibilities, [[Licensing Major Approach to Management Management Functions]], Managerial Grid, Matrix structures, Mckinsey 7S Model, Mechanistic Organization, Mechanistic structure, Metrix organization, Motivation, NAFTA, New Ventures, North American Free Trade Agreement, Organic Organization, Organic structure, Organization Development, Organizational Behavior, Organizing, Organizing around core competence, PEST, POLC, Pacific Rim, Performance Management, Planning, Plans, Project structures, Quality, Quantitive Management, Reengineering, Resources, Rightsizing, S.M.A.R.T Goals, SECI Process, SWOT, SWOT Analysis, Scientific Management, Separations package, Skunk Works, Span of Control, Speed, Stakeholders, Strategic alliances, Strategic planning, Survivor's syndrom, System Approach, TBC, TQM, Team-based Structured, Team structures, The Harvard Model, The TOWS Metrix, The Value Chain, The glass ceiling, The learning organization, The network organization, The stages of decision making, Time-based competition, Total Quality Management, VRIO, Virtual organizational structures, Voluntary responsibilities, WTO, Wholly own subsidies, World Trade Organization, กระบวนการวางแผน, กลุ่มงานไม่เป็นทางการ, กองทุนการเงินระหว่างประเทศ, การกระจายอำนาจ, การควบคุม, การจัดการการตัดสินใจของกลุ่ม, การจัดการการเปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการนวัตกรรม, การจัดการระหว่างประเทศ, การจัดการและพฤติกรรมองค์การ, การจัดการในอดีตและปัจจุบัน, การจัดตั้งธุรกิจใหม่, การจัดตั้งสำนักงานสาขา, การจัดทีมงาน, การจัดบุคลากรที่มีภูมิหลังหลากหลาย, การจัดหน่วยงานตามหน้าที่, การจัดองค์การ, การจูงใจ, การจูงใจเพื่อผลงาน, การตัดสินใจทางการบริหาร, การบริหารผลการปฏิบัติงาน, การบริหารสีเขียว, การประหยัดจากขนาด, การประหยัดในขนาด, การประเมินผล, การพัฒนาปัจเจกบุคคล, การพัฒนารายบุคคล, การพัฒนาองค์กร, การพัฒนาองค์การ, การพัฒนาอาชีพ, การระดมสมอง, การร่วมลงทุนตั้งกิจการใหม่, การวางแผน, การวางแผนกลยุทธ์, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์, การวิเคราะห์สายโซ่คุณค่า, การสื่อสาร, การส่งออก, การแอบทำ, การให้สิทธิทางการค้า, กิจการพัฒนาองค์การ, กิจการพัฒนาอาชีพ, ขั้นตอนเพื่อการตัดสินใจ, ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ, ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ, ความรับผิดชอบทางกฎหมาย, ความรับผิดชอบทางจริยธรรม, ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ, ความรับผิดชอบโดยสมัครใจ, ความเป็นผู้ประกอบการ, คุณธรรม, คุณภาพ, ค่านิยม, จริยธรรม, จริยธรรมและความรับผิดชอบขององค์การ, ช่วงของการควบคุม, ตัวชี้วัด, ทรัพยากร, ทรัพย์สินที่จับต้องได้ VS ทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้, ทฤษฎีความต้องการ 3 ชนิดของ McCleland, ทฤษฎีลำดับชั้นความต้องการของ Marslow, ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg, ทฤษฏีการจูงใจ ERG ของ Alderfer, นวัตกรรม, นาฟตา, บรรษัทภิบาล, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, ประสิทธิผล, ประสิทธิภาพ, ประเทศริมมหาสมุทรแปซิฟิก, ผู้ประกอบการ, ผู้ประกอบการภายใน, ผู้ประกอบการอิสระ, ผู้ประกอบการใหม่, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, พันธมิตรเชิงกลยุทธ์, ภาวะผู้นำ, ลักษณะการตัดสินใจของผู้บริหาร, ลูกค้าภายใน, สภาพแวดล้อม, สมรรถนะหลัก, สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, สหภาพยุโรป, สิ่งแวดล้อมการแข่งขัน, สิ่งแวดล้อมทั่วไป, สิ่งแวดล้อมภายนอก, หน้าที่การบริหาร, หน้าที่ของการบริหาร, หน้าหลัก, หลักการปรับปรุงตลอดเวลา, ห่วงโซ่คุณค่า, องค์การการค้าโลก, องค์การที่ไวต่อการตอบสนอง, องค์การเสมือนจริง, องค์การแบบเชิงซ้อน, องค์การแห่งการผูกพันธ์ร่วมกัน, อาฟตา, อาเซียน, เก็งข้อสอบ วิชา การจัดการและพฤติกรรมองค์การ, เขตการค้าเสรีอาเซียน, เทคนิคกระตุ้นความขัดแย้งทางความคิด, เทคนิคการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม, เป้าหมาย, เป้าหมายกลยุทธ์, เพดานแก้ว, แนวคิดของ Burns and Stalker, แนวคิดที่ว่าด้วยการพัฒนาจริยธรรมของโคลเบิร์ก, แผนงาน, แผนวิธีการ, โครงสร้างของกลุ่ม, โครงสร้างที่มีชีวิต, โครงสร้างองค์การ, โครงสร้างแบบทีม, โครงสร้างแบบสิ่งมีชีวิต, โครงสร้างแบบเครื่องจักร, โครงสร้างแบบเมตริกซ์, โครงสร้างแบบโครงการ, ไม่มีการกำหนดโครงสร้างแน่นอน, ไอเอ็มเอฟ,

การบ้าน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2555

 • How does today's business world compare with the one of 40 ago? What is different about today. And what is not so different?
 • Peter Ducker Said "The essense of a business is outside itself?" What do you think this mean? Do you agree?

วันที่ 4 สิงหาคม 2555

 • องค์การใดจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ และองค์การใดไม่จำเป็นต้องมีกลยุทธ์
 • GE's Jack Welch "Manage your destiny, or someone else will." what does this mean for strategic management? What does it mean when Welch adds "...or someone else will."

วันที่ 11 สิงหาคม 2555

กิจกรรมกลุ่ม

ก. สถานการณ์แบบนี้ควรใช้ช่วงการควคุมแบบกว้างหรือแบบแคบ เพราะเหตุใด

 1. ผู้ใต้บังคับบัญชามีความรู้ความสามารถสูง
 2. องค์การมีระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่ชัดเจน
 3. องค์การมีระบบติดต่อสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพ
 4. สถานที่ทำงานของผู้บังคับบัญชาอยู่กระจัดกระจาย
 5. ลักษณะงานของผู้ใต้บังคับบัญชามีความซับซ้อน เปลี่ยนแปลงบ่อย
 6. ลักษณะงานของผู้ใต้บังคับบัญชามีความคล้ายคลึงกัน
 7. องค์การมีระบบการฝึกอบรมและพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ

ข. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างโครงสร้างองค์การแบบสิ่งมีชีวิตและเครื่องจักร ค. จากข้อ ก. หากนักษึกษาเป็นผู้บริหารองค์การนั้น จะปรับโครงสร้างเป็นแบบสิ่งมีชีวิตหรือเครื่องจักร ด้วยวิธีการใดบ้าง

วันที่ 14 สิงหาคม 2555

 • เราควรจะทำงานในแบบ MECHANISTIC หรือ แบบ ORGANIC เพราะอะไร?
 • วิธีการที่องค์การจะใช้ในการจูงใจบุคลากรให้เข้ามาร่วมงานกับองค์การ - ทำงานอย่างทุ่มเท - และคงอยู่กับองค์การ นั้น มีวิธีการใดบ้าง หากท่านจะเสนอให้องค์การของท่านนำแต่ละวิธีนั้นไปใช้ ท่านจะเสนอเหตุผลอ้างอิงใดบ้าง
 • จากการศึกษาในหลักสูตร MBA ในวิชาการจัดการการเงิน การตลาด การจัดการดำเนินงาน และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์อย่างไร ให้อธิบายในเชิงของการบริหารเชิงกลยุทธ์ จงอธิบายและยกตัวอย่างให้ชัดเจน

เก็งข้อสอบ

เก็งข้อสอบ วิชา การจัดการและพฤติกรรมองค์การ

เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม