การจัดการในอดีตและปัจจุบัน

จาก MBA Wiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

บทนี้เป็นบทที่กล่าวถึงภาพรวมของการบริหารจัดการ และวิชาการศึกษาพฤติกรรมองค์การ

เนื้อหา

การศึกษาพฤติกรรมองค์การ

พื้นฐานการจัดการ

ประกอบด้วยการศึกษาพฤติกรรม ใน 3 ระดับคือ

 1. ระดับบุคคล ใช้จิตวิทยา ศึกษา การเรียนรู้ แรงจูงใน บุคลิกภาพ การฝึกอบรม การตัดสินใจ การประเมินผลงาน ภาวะผู้นำ ฯลฯ
 2. ระดับกลุ่ม ใช้สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ศึกษา พฤติกรรมของกลุ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่างๆในองค์การ
 3. ระดับองค์การ ใช้สังคมจิตวิทยา มานุษยวิทยา รัฐศาสตร์ ศึกษาพฤติกรรมในระดับองค์การ

แบบจำลองพฤติกรรมองค์การ

มี 3 ระดับ คือระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ ซึ่งทั้ง 3 ระดับให้ผลลัพธ์เหมือนกัน คือ

 • ผลผลิต
 • การขาดงาน
 • การลาออกจากงาน
 • ความพึงพอใจ

หน้าที่ของการบริหาร

Management Functions

หน้าที่ของการบริหาร(Management Functions) ประกอบด้วย POLC คือ

 • Planning - การวางแผน
 • Organizing - การจัดองค์การ
 • Leading - การนำ
 • Controlling - การควบคุม

การบริหารให้ความสำคัญกับ การ เพิ่มผลผลิต ซึ่งประกอบด้วย

ใครคือผู้บริหาร ?

ผู้บริหาร คือ สมาชิกขององค์การที่มีหน้าที่ประสานงาน และสร้างความร่วมมือกับบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมาย

ระดับของผู้บริหาร

ระดับของผู้บริหาร แบ่งออกเป็น 3 ระดับ

 • First-line Managers ผู้บริหารระดับล่าง มีหน้าที่ควบคุมการทำงาน,สอนงาน
 • Middle Managers ผู้บริหารระดับกลาง รับผิดชอบการแปรกลยุทธ์ขององค์การสู่การปฏิบัติ และกำหนดกิจกรรม จัดเตรียมผู้มีทักษะในการปฏิบัติงาน
 • Top Managers ผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่กำหนดทิศทางและนโยบายขององค์การ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ

บทบาทของผู้บริหาร

บทบาทของผู้บริหาร จากการสังเกตของ Henry Mintzberg สรุปได้เป็น 3 ด้าน

 • ด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Interpersonal) เป็น ผู้แทน ผู้นำ ผู้ประสานงาน เช่น การเป็นประธานในพิธีเปิด
 • ด้านสารสนเทศ (Information) เช่น การติดตามตรวจสอบ , ผู้กระจายข่าวสาร , โฆษก
 • การตัดสินใจ (Decision) เช่น ผู้ประกอบการ, ขจัดปัญหาองค์การ , จัดสรรทรัพยากร , เจรจาต่อรอง

บทบาทที่เปลี่ยนไปของผู้บริหารระดับต้น

 • เปลี่ยนจากผู้ปฏิบัติสู่ผู้บริหาร ที่กระตือรือร้น
 • ผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานได้ผลผลิตมากขึ้น เน้นการสร้างนวัตกรรม สู่การเติบโตของธุรกิจ
 • สร้างสรรค์และแสวงหาโอกาสใหม่ๆให้ธุรกิจ
 • จูงใจและพัฒนาสมรรถนะให้กับพนักงาน
 • ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

บทบาทที่เปลี่ยนไปของผู้บริหารระดับกลาง

 • จากผู้ควบคุมและจัดการ เป็นผู้ให้คำแนะนำและสนับสนุน
 • ให้การสนับสนุนและประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์การ โดยให้อิสระกับพนักงาน
 • เชื่อมโยงให้เกิดการกระจายความรู้ ทักษะ และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดแก่หน่วยงานต่างๆ
 • จัดการให้การปฏิบัติงานระยะสั้นส่งผลสำเร็จในระยะยาว

บทบาทของผู้บริหารระดับสูง

 • จากการจัดสรรค์ทรัพยากร ไปสู่การเป็นผู้นำองค์การ
 • สร้างและปลูกจิตสำนึกให้เกิดข้อตกลงร่วมกัน และไปในทิศทางเดียวกัน
 • ภายใต้สถานการณ์ที่ท้าทาย จะต้องแสวงหาโอกาสและสร้างงานที่เป็นมาตรฐาน
 • สร้างบรรทัดฐานและค่านิยม ที่สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและซื่อสัตย์
 • สร้างเจตนารมณ์ ให้เป้าหมายของแต่ละหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทักษะของผู้บริหาร

ทักษะของผู้บริหาร

ทักษะของผู้บริหาร แบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ

 • Technical Skills - ความสามารถในการปฏิบัติงาน
 • Human Skill - ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • Conceptual Skill - ความสามารถในการแยกแยะและวิเคราะห์ปัญหา การแก้ไขปัญหา เพื่อประโยชน์ขององค์การ

ซึ่งผู้บริหารแต่ละระดับ มีความจำเป็นต้องการทักษะที่แตกต่างกัน

 • ผู้บริหารระดับสูง ต้องเก่งคิด (Conceptual Skill)
 • ผู้บริหารระดับกลาง ต้องเก่งคน (Human Skill)
 • ผู้บริหารระดับล่าง ต้องเก่งงาน (Technical Skill)

การจัดการเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน

ทรัพยากร 5MT และ Innovation

ความได้เปรียบในการแข่งขัน ประกอบด้วย ปัจจัยสำคัญ 4 ประการ คือ

 • Cost Competitiveness - ใช้ต้นทุนต่ำ
 • Innovation - นวัตกรรม ใหม่ แตกต่าง มีคุณค่า
 • Quality - คุณภาพทำให้ขายได้ราคาสูงขึ้น รักษาตลาดที่ต้องการสินค้ามาตรฐาน
 • Speed - ความรวดเร็วในการตอบสนอง

องค์การ คืออะไร

องค์การกลุ่มสังคมซึ่งมีการประสานกันอย่างมีจิตสำนึก โดยมีขอบเขตที่แน่ชัดและทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน

The Changing Organization

ทฤษฎีการบริหารจัดการ

พื้นหลังทางประวัติศาสตร์

 • ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เป็นหลักฐานการจัดการในอดีต ใช้แรงงานคนมากกว่าแสนคน ใช้เวลามากกว่า 20 ปี
 • Adam Smith แบ่งงานเป็นส่วนย่อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 • Industrial Revolution นำเครื่องจักรมาใช้แทนแรงงาน , สร้างองค์กรขนาใหญ่สำหรับการจัดการ

Major Approach to Management

 • Scientific Management - หาวิธีที่ดีที่สุด แล้วกำหนดเป็นมาตฐฐานการทำงาน
 • General Administrative Theory - หลักการจัดการ 14 ข้อของ Fayol , ระบบบริหารแบบโครงสร้างของ Weber
 • Quantitive Management - นำหลักคณิตศาสตร์มาใช้ในการบริหารจัดการ
 • Organizational Behavior - ใช้หลักมนุษย์สัมพันธ์สร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานเพื่อสร้างผลผลิต
 • System Approach - การบริหารเป็นระบบ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ Input , Output และสิ่งแวดล้อม
 • Contingency Approach - แนวคิดการจัดการตามสถานการณ์
Major Management Theory
เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม