การจูงใจเพื่อผลงาน

จาก MBA Wiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

การจูงใจ (Motivation) คือกระบวนการที่ทำให้มนุษย์ออกแรงพยายามให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในระดับที่สูงขึ้น

การจูงใจ มีวัตถุประสงค์ให้พนักงานมีองค์ประกองสำคัญ 3 ประการคือ

 • Effort ความพยายามอย่างเข้มข้น
 • Direction มีทิศทางตรงกับองค์การ
 • Need เหตุผลส่วนตัวที่ทำให้เกิดแรงพยายาม

การจูงใจจะได้ผล เมื่อความต้องการส่วนตัว สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ

เนื้อหา

กระบวนการของการจูงใจ

กระบวนการของการจูงใจ (Motivation Process) มีลำดับขั้นดังนี้

1. Unsatisfied Need - คือความไม่พึงพอใจในสถานะที่เป็นอยู่
2. Tension - เมื่อไม่พอใจ ก็จะเกิดความเครียด
3. Effort - เป็นการออกแรงพยายามทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ 3 อย่างคือ
 • Intensity - คือความมุ่งมันอย่างแรงกล้า
 • Direction - คือเป็นความพยายามที่มีทิศทาง
 • Persistence - คือ ความพยายามอย่างต่อเนื่องไม่ลดละ จนกว่าจะประสบความสำเร็จ
4. Satisfied Need - เมื่อบรรลุผลแล้ว ก็จะเกิดความพึงพอใจ
5. Tension Reduce - เมื่อพึงพอใจแล้ว ความเครียดก็จะลดลง

ทฤษฎีการจูงใจ

มี 2 กลุ่มคือ

 1. กลุ่มที่เน้นเนื้อหาของการจูงใจ (Content Theories)
 2. กลุ่มที่เน้นกระบวนการจูงใจ (Process Theories)

กลุ่มที่เน้นเนื้อหาของการจูงใจ (Content Theories)

ทฤษฎีลำดับชั้นความต้องการของ Marslow ทฤษฏีการจูงใจ ERG ของ Alderfer ทฤษฎีความต้องการ 3 ชนิดของ McCleland ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg
ความต้องการความสำเร็จ ความต้องการความเจริญก้าวหน้า ความต้องการที่จะทำงานให้สำเร็จ ปัจจัยจูงใจ
ความต้องการการยกย่อง ความต้องการที่จะมีอำนาจ
ความต้องการการยอมรับ ความต้องการในสัมพันธภาพ ความต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น ปัจจัยสุขอนามัย
ความต้องการความมั่นคง ความต้องการเพื่อการดำรงชีพ
ความต้องการด้านร่างกาย

ทฤษฎีลำดับชั้นความต้องการของ Marslow

ทฤษฎีของ Maslow บอกว่า มนุษย์มีความต้องการเป็นขั้นๆ เมื่อบรรลุความต้องการขั้นพื้นฐานแล้ว ก็จะมีความต้องการในขั้นถัดไป

ทฤษฎีลำดับชั้นความต้องการของ Marslow
 • เน้นเรื่องความต้องการของมนุษย์
 • ความต้องการของมนุษย์มีอยู่ตลอดเวลา ไม่สิ้นสุด
 • ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจะทำให้เกิดพฤติกรรม
 • ความต้องการของคนเป็นลำดับขั้น
ลำดับชั้นความต้องการของ Marslow
 1. ความต้องการทางด้านร่างกาย
 2. ความต้องการความมั่นคง
 3. ความต้องการการยอมรับ
 4. ความต้องการการยกย่อง
 5. ความต้องการความสำเร็จในชีวิต

ทฤษฏีการจูงใจ ERG ของ Alderfer

 • เน้นการทำให้เกิดความต้องการของมนุษย์
 • ไม่คำนึงว่าความต้องการจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลัง
 • ความต้องการหลายๆอย่างอาจเกิดขึ้นพร้อมกันก็ได้
ความต้องการของบุคคล ตามทฤษฎี ERG
 1. ความต้องการเพื่อการดำรงชีพ
 2. ความต้องการในสัมพันธภาพ
 3. ความต้องการความเจริญก้าวหน้า

ทฤษฎีความต้องการ 3 ชนิดของ McCleland

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีอยู่ 3 อย่าง
 1. ความต้องากรที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
 2. ความต้องการที่จะมีอำนาจ
 3. ความต้องการที่จะทำงานให้สำเร็จ

ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg

Herzberg มองความต้องการของพนักงานเป็น 2 ปัจจัย คือ

 1. ปัจจัยสุขอนามัย เป็นปัจจัยที่ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พอใจ เช่น นโยบายการบริหารงาน อัตราค่าจ้าง สัมพันธภาพ ความมั่นคง
 2. ปัจจัยจูงใจ เป็นปัจจัยในกลุ่มที่เกี่ยวกับงานโดยตรง เช่น ความสำเร็จ ความก้าวหน้า การได้รับการยอมรับ ลักษณะงาน
 • ถ้างานที่ทำ ตอบสนองได้เพียงปัจจัยสุขอนามัย พนักงานจะรู้สึกเฉยๆเท่านั้น
 • ถ้างานทีทำ ตอบสนองปัจจัยจูงใจ พนักงานจะรู้สึกพึงพอใจ

กลุ่มที่เน้นกระบวนการจูงใจ (Process Theories)

ทฤษฎีความคาดหวัง

Vroom's expectancy theory

ทฤษฎีความคาดหวัง ก่อนที่มนุษย์จะปฏิบัติงานใดๆ จะคาดหวังว่าว่าจะได้รับผลตอบแทน แล้วจึงเกิดแรงจูงในในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย

 • Effort - การออกแรงพยายาม
 • ความคาดหวังผลการปฏิบัติงาน จากการอองแรงพยายาม
 • Performance - ผลการปฏิบัติงาน
 • ผลการปฏิบัติงานที่ดี นำไปสู่สิ่งตอบแทน
 • Rewards - รางวัล
 • รางวัลที่ได้สอดคล้องกับเป้าหมายหรือไม่
 • Individual Goals - เป้าหมายในชีวิต

ทฤษฎีความเสมอภาค

ทฤษฎีความเสมอภาค เน้นการเปรียบเทียบสิ่งที่เราทำให้กับองค์การ กับสิ่งที่ได้รับจากองค์การ ถ้ารู้สึกว่าไม่เป็นธรรม ไม่เสมอภาค ก็จะขาดแรงจูงใจในการทำงาน มีความเครียด และแสดงออกทางพฤติกรรมและความรู้สึกนึกคิด

 • (Inequity)underrewared ความไม่เสมอภาค จากการได้รับสิ่งตอบแทนน้อยกว่าคนอื่น เมื่อเทียบกับงานที่ทำ
 • Equity ความเสมอภาค
 • (Inequity)overrewarded ความไม่เสมอภาค จากการได้รับสิ่งตอบแทนมากกว่าคนอื่น เมื่อเทียบกับงานที่ทำ

ทฤษฎีการกำหนดเป้าหมาย

เมื่อมีการกำหนดเป้าหมายที่ยาก และมีแรงจูงใจ ก็จะทำให้ผลการปฏิบัติงานสูงขึ้น และทำให้เราบรรลุเป้าหมาย

สรุปทฤษฎีแรงจูงใจ สู่ข้อควรปฏิบัติ

 • ยอมรับในความแตกต่างของบุคคล
 • ใช้คนให้ถูกงาน
 • ต้องมีเป้าหมาย
 • มั่นใจว่าเป้าหมายนั้นมีความเป็นไปได้
 • รางวัลที่เหมาะกับบุคคล
 • ให้รางวัลตามผลการปฏิบัติงาน
 • ทำให้มีความเสมอภาค
 • ใช้การยอมรับ
 • อย่าละเลยเรื่องเงิน

การออกแบบงานเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน

การอกแบบงาน

 • Job Rotation การหมุนเวียนงาน คือการให้เปลี่ยนงานเพื่อที่จะได้ความรู้ใหม่ๆ ทำให้ไม่เบื่องาน และเพิ่มโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน
 • Job Enlargement เป็นการเพิ่มเนื้องานที่มีความยากง่าย เพิ่มความต่อเนื่องของงาน
 • Job Enrichment เป็นการขยายขอบเขตงานในแนวดิ่ง คือการเพิ่มงานด้านการบริหารของงานเดิมให้

The Job Characteristic Model

คุณสมบัติ 5 ข้อ ของงานที่ทำให้เกิดแรงจูงใจ

 1. ใช้ทักษะหลากหลาย
 2. หน้าที่มีความชัดเจน
 3. มีความสำคัญ
 4. มีความเป็นอิสระ
 5. ทราบผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
 • ข้อ 1,2,3 จะมีผลต่อสภาพจิตใจ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในงาน ไม่เบื่องาน ตั้งใจทำงาน
 • ความเป็นอิสระ จะทำให้เกิดความรับผิดชอบต่อผลของการทำงาน
 • ผลของงานที่มีคุณสมบัติ 5 ประการนี้คือ
 1. ทำให้เกิดแรงจูงใจสูง
 2. ทำให้ได้งานที่มีคุณภาพ
 3. ทำให้เกิดความรักในการทำงาน
 4. ทำให้มีอัตราการลาออกและการขาดงานต่ำ

แนวทางการจูงใจพนักงาน

กลุ่มมืออาชีพ

ลักษณะของกลุ่มมืออาชีพ

 • มีความผูกพันธ์ และรักในอาชีพ
 • มีความจงรักภักดีในอาชีพ
 • ต้องการพัฒนาความรู้ของตัวเองอยู่เสมอ
 • ไม่ยึดติดกับเวลาทำงาน

วิธีการจูงใจกลุ่มคนเก่ง

 • ให้งานที่ท้าทาย
 • คอยสนับสนุน ทรัพยากรที่จำเป็น ก็เพียงพอแล้ว

กลุ่มพนักงานชั่วคราว

 • ให้โอกาสเป็นพนักงานประจำ
 • มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม
 • ให้ความเสมอภาคในเรื่องค่าตอบแทนและผลประโยชน์

กลุ่มแรงงานขาดทักษะ

 • ตระหนักยกย่องเชิดชู
 • มีกิจกรรมมอบรางวัล

แนวทางอื่นๆ

 • ลดวันทำงาน แต่เพิ่มเวลาทำงานต่อวัน
 • ทำให้เวลาทำงานยืดหยุ่น
 • ให้แบ่งงานกันทำ
 • ให้ทำงานผ่านเทคโนโลยีสื่อสาร
เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม