การตัดสินใจทางการบริหาร

จาก MBA Wiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

การตัดสินใจทางการบริหาร (Managerial Decision Making) หมายถึง กระบวนการคัดเลือกวิธีแก้ไขปัญหา จากทางเลือกที่มีอยู่ตั้งแต่ 2 ทางเลือก เป็นกระบวนการที่เป็นระบบ ซึ่งผู้บริหารต้องระบุปัญหา ประเมินทางเลือก และคัดเลือกวิธีแก้ปัญหาที่พอใจที่สุด และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ

ถ้าให้ข้าพเจ้าสรุปในวลีเดียวว่าผู้จัดการที่ดีเป็นยังไงแล้วล่ะก็ ข้าพเจ้าบอกได้เลยว่า คือความสามารถในการตัดสินใจ - ลี ไออ็อคค่า อดีตประธานบริษัทรถยนต์ ไครสเล่อร์ ชาวอเมริกัน

ในตำนานแห่งความสำเร็จ ท่านจะเห็นบุคคล ผู้ซึ่งตัดสินใจอย่างกล้าหาญ - Peter F. Ducker

เนื้อหา

ลักษณะการตัดสินใจของผู้บริหาร 4 ประการ

ลักษณะการตัดสินใจของผู้บริหาร มี 4 ประการคือ

 • Risk ความเสี่ยง
 • Uncertainty ความไม่แน่นอน
 • Lack of Structure ไม่มีโครงสร้างตายตัว
 • Conflict ความขัดแย้ง
ลักษณะการตัดสินใจของผู้บริหาร

ขั้นตอนเพื่อการตัดสินใจ

ขั้นตอนเพื่อการตัดสินใจ (The stages of decision making) มี 6 ขั้นตอนคือ

 1. Identifying and diagnosing the problem วิเคราะห์ปัญหา
 2. Generating alternative solutions หาแนวทางแก้ไขปัญหา
 3. Evaluating alternatives วิเคราะห์แต่ละแนวทาง
 4. Making the choice เลือกแนวทางแก้ไขที่มีข้อดีมากที่สุด และข้อเสียน้อยที่สุด
 5. Implementing the decision การนำแนวทางแก้ไขที่เลือกแล้วไปปรับใช้
 6. Evaluating the decision ติดตามผลการแก้ไขตามแนวทางที่เลือก

การจัดการการตัดสินใจของกลุ่ม

ข้อดีและข้อเสียของการตัดสินใจแบบกลุ่ม

ข้อดี ข้อเสีย
มีข้อมูลมากขึ้น อาจมีคนครอบงำความคิดของกลุ่ม
มีหลากแยวคิดและมุมมอง สมาชิกยอมกันเพื่อไม่ต้องมีความขัดแย้ง
กระตุ้นความคิดของสมาชิก แต่ละคนไม่กล้าออกความเห็นเพราะกลัวขัดกับเสียงส่วนใหญ่
ผู้เข้าร่วมจะเข้าใจผลการตัดสิน วัตถุประสงค์อาจเบี่ยงเบน
ความร่วมมือในขั้นตอนลงมือปฏิบัติ

แนวทางสำหรับผู้นำ

ผู้นำควรลดปัญหาที่ขัดขวางกระบวนการ เช่นให้ทุกคนสามารถปลีกตัวจากงานของตัวเองได้

บทบาทของผู้นำที่เหมาะสม

 • ไม่ครอบงำกระบวนการตัดสินใจ
 • กระตุ้นให้สมาชิกที่ไม่ค่อยพูด แสดงความคิดเห็น
 • ป้องกันการยอมตามเสียงส่วนใหญ่ทั้งที่ไม่เห็นด้วย และการตกลงยอมให้จบๆไป
 • ป้องกันไม่ให้เบี่ยงเบนตามจุดประสงค์หลัก

ความขัดแย้งที่สร้างสรรค์

ผู้นำควรกระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งในเชิงโครงสร้างเนื้อหา ความขัดแย้งในการตัดสินใจกลุ่ม มี 2 ประเภท

 • cognitive conflict ความขัดแย้งที่เกิดจากมุมมองหรือวิจารณญาณที่ต่างกัน เป็นความขัดแย้งเชิงสร้างรรค์
 • affective conflict ความขัดแย้งที่เกิดจากอารมณ์ ความไม่พอใจผู้อื่น เป็นความขัดแย้งเชิงลบ

เทคนิคกระตุ้นความขัดแย้งทางความคิด

 • devil's advocate มีผู้ทำหน้าที่คอยวิจาณร์เนื้องานของผู้อื่น คอยสร้างความขัดแย้งด้านความคิด
 • dialectic การเสวนาถกเถียงเปรียบเทียบแวทางที่ต่างกัน

การส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (creativity)

 • Creation - การสร้างสรรค์สิ่งใหม่
 • Synthesis - การสังเคราะห์
 • Modification - การขยาย ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง

วิธีการส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 • คอยมองหาโอกาสในสถานการณ์ต่างๆ
 • มีทรัพยากรที่เพียงพอ
 • อ่านหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์

ในช่วงการระดมสมอง ไม่ควรประเมินแต่ละความคิด ต้องรอจนได้ความคิดทั้งหมดก่อน แล้วจึงประเมิน

เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม