การบัญชีการเงิน

จาก MBA Wiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

เนื้อหา

ผู้บรรยาย

 • อาจารย์ จริยา แก้วภักดี
 • มนตรี ปัญญาธีรารักษ์

บทเรียน

สรุปวิธีการทำบัญชี แบบ Step-by-Step

บทที่ 1-5

 1. วิธีจำแนก Debid , Credit
 2. วิธีบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป
 3. วิธีการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท
 4. วิธีการหายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภท
 5. วิธีจัดทำงบทดลอง(ก่อนปรับปรุง)
 6. วิธีการปรับปรุงบัญชี และผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท
 7. วิธีการทำงบทดลอง (หลังปรับปรุง)
 8. วิธีจัดทำงบกำไรขาดทุน
 9. วิธีจัดทำงบกำไรสะสม
 10. วิธีจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน
 11. วิธีบันทึกรายการปิดบัญชี และผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท
 12. วิธีจัดทำงบทดลอง หลังปิดบัญชี

บทที่ 7

 1. วิธีจัดทำงบกระทบยอด
เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม