การวางแผนเชิงกลยุทธ์

จาก MBA Wiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

เนื้อหา

การวางแผนกลยุทธ์ในอดีต

 • สั่งงานจากข้างบนลงมาสู่ข้างล่าง
 • ผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานวางแผนเป็นผู้กำหนด
 • ทำให้เกิดช่อง ระหว่างแผนกลยุทธ์ แผนยุทธวิธี และแผนดำเนินงาน

การวางแผนกลยุทธ์ในปัจจุบัน

 • ผู้บริหารทุกระดับต้องมีส่วนร่วม
 • บูรณาการ การวางแผนกลยุทธ์เข้ากับกิจกรรมการบริหารจัดการที่ต้องปฏิบัติต่อเนื่องไปเรื่อยๆ

ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ มี 6 ขั้นตอน ดังนี้

 1. Establishment of mission,vision and goals - กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายกลยุทธ์
 2. Analysis of external oppotunities and threats - วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคภายนอก
 3. Analysis of internal strength and weakness - วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนภายในองค์การ
 4. SWOT analysis and Strategy formulation - วิเคราะห์ SWOT และกำหนดกลยุทธ์
 5. Strategy Implementation - การลงมือปฏิบัติตามกลยุทธ์ อาจใช้ 7S Model เป็นเครื่องมือปฏิบัติ
 6. Strategic Control - การควบคุมแผนกลยุทธ์

Strategic management process

Strategic management process.jpg

กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายกลยุทธ์

 • mission - วัตถุประสงค์หลักและค่านิยมขององค์การ
 • กำหนดขอบเขตในการดำเนินงาน
 • ระบุวัตถุประสงค์ที่ก่อตั้งองค์การ
 • เขียนจากมุมมองในมิติความต้องการของลูกค้า
 • strategic vision - เป้าหมายที่องค์การจะก้าวไปข้างหน้าและจุดที่องค์การสามารถไปถึงได้
 • strategic goals - กำหนดขึ้นจากพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์การ ต้องสื่อสารให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องรับทราบ

วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคภายนอก

 • ต้องประเมินปัจจัยแวดล้อมให้แม่นยำสม่ำเสมอ
 • Stakeholders ต้องประเมินกลุ่มหรือบุคคลที่มีส่วนได้เสีย โดยประเทินจากสภาพแวดล้อม
 • ต้องคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
 • คิดหาโอกาสทางการตลาด

วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนภายในองค์การ

 • อาจเป็นทั้งทรัพยากรที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้
 • สามารถนำมาสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ก็ต่อเมื่อ มีคุณสมบัติ VRIO คือ
 • Value สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าได้
 • Rare หาได้ยาก คนอื่นไม่สามารถมีได้
 • difficult to imitate ยากต่อการลอกเลียนแบบ
 • well organized ทรัพยากรได้รับการจัดการอย่างดี
 • Core Competence - ความสามารถหลักเพื่อการแข่งขัน
 • สิ่งที่บริษัททำได้ดีกว่าคู่แข่ง
 • ทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน
 • ปกติแล้วจะเป็นชุดของทักษะ ความเชี่ยวชาญในการทำกิจกรรม
 • Benchmarking - การเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเดียวกัน
 • เพื่อประเมินว่าการดำเนินงานของบริษัทดีหรือด้อยกว่าบริษัทอื่น
 • เป้าหมายเพื่อให้เข้าใจวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดของบริษัทต่างๆ เพื่อปรับปรุงผลงาน และลดค่าใช้จ่าย
 • เป็นเพียงแค่การเลียนแบบคู่แข่ง ไม่ได้คิดหาวิธีทำให้ดีกว่า

วิเคราะห์ SWOT และกำหนดกลยุทธ์

The TOWS Metrix

The TOWS Metrix เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค์ ให้ได้ออกมาเป็นกลยุทธ์ประเภทต่างๆ ดังนี้

 • SO Strategy - กลยุทธ์เชิงรุก
 • ST Strategy - กลยุทธ์เชิงป้องกัน
 • WO Strategy - กลยุทธ์เชิงแก้ไข
 • WT Strategy - กลยุทธ์เชิงรับ
จุดแข็ง (Strength =S)

ระบุรายการจุดแข็งภายใน
จำนวน 5-10 ประเด็นในช่องนี้

จุดอ่อน (Weakness=W)

ระบุรายการจุดอ่อนภายในจ
ำนวน 5-10 ประเด็นในช่องนี้

โอกาส (Opportunities =O)

ระบุรายการโอกาสภายนอก
จำนวน 5-10 ประเด็นในช่องนี้

SO Strategies

รุกไปข้างหน้า
กำหนดกลยุทธ์ในช่องนี้
โดยใช้จุดแข็งประสานกับ
ความได้เปรียบในโอกาส
Best-case Scenario

WO Strategies

พัฒนาภายใน
กำหนดกลยุทธ์ในช่องนี้
โดยใช้ความได้เปรียบในโอกาส
มาปิดจุดอ่อน

โอกาส (Threats =T)

ระบุรายการอุปสรรคภายนอก
จำนวน 5-10 ประเด็นในช่องนี้

ST Strategies

สร้างพันธมิตร
กำหนดกลยุทธ์ในช่องนี้
โดยใช้จุดแข็ง
หลบหลีกอุปสรรค

WO Strategies

ปรับเปลี่ยนภายใน
กำหนดกลยุทธ์ในช่องนี้
โดยระมัดระวังจุดอ่อน
และหลบหลีกอุปสรรค
Worst-case Scenario

การลงมือปฏิบัติตามกลยุทธ์

 • ต้องมองผลกระทบของการปฏิบัติงานแต่ละส่วนต่อภาพรวมของทั้งองค์การ
 • ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม

7S Model

Mckinsey 7S Model เป็นเครื่องมือที่ใช้ประยุกต์ในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

 • Structure - โครงสร้างองค์การ
 • System - ระบบ
 • Strategy - กลยุทธ์
 • Skill - ความสามารถ
 • Style - ผู้นำ
 • Staff - การจัดการทรัพยากรบุคคล (HRM)
 • Shared Value - วัฒนธรรมองค์การ

การควบคุมแผนกลยุทธ์

 • ใช้เป็นเครืองมือประเมินความก้าวหน้าขององค์การ
 • เพื่อการปฏิบัติเบี่ยงเบนจากแผนงาน ต้องรีบทำการแก้ไข
 • สนุบสนุนกิจกรรมที่เป็นไปได้ในทิศทางเดียวกับแผนกลยุทธ์
 • มักใช้แผนงบประมาณเป็นเครื่องมือดูแลกำกับการใช้จ่าย
เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม