การอ่านภาษาอังกฤษ

จาก MBA Wiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

สำหรับวิชา การอ่านภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ เป็นวิชาที่เน้นคำศัพท์เชิงธุรกิจ และหลักการอ่านที่ถูกต้อง ซึ่ง มีรายละเอียดมาก ผู้จัดทำเว็บไซต์ไม่สามารถสรุปออกมาได้ทั้งหมด จึงสรุปเนื้อหาแต่เพียงบางหัวข้อที่ไม่ถนัด สำหรับใช้เพื่อการส่วนตัวเท่านั้น

ผู้บรรยาย

 • รศ. ดร. กรรณิการ์ ช่อไม้ทอง

สรุปย่อ

 • ตัวเชื่อมแสดงความหมายแบบต่างๆ
 • ประโยคยกตัวอย่าง
 • ประโยคใจความประสาน
 • ประโยคใจความขัดแย้ง
 • ประโยคทางเลือก
 • ประโยคเหตุผล
 • ประโยคแสดงผล
 • ประโยคแสดงสิ่งที่เหมือนกัน
 • ประโยคสรุป
 • ประโยคลำดับความคิด
เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม