งบกำไรขาดทุน

จาก MBA Wiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน (Income Statement) คือ งบที่สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกิจการ ที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีนั้น เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลต่างของรายได้และค่าใช้จ่าย คือผลการดำเนินงานสำหรับงวดบัญชี ถ้ารายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย ผลต่างคือ กำไร ในทางตรงกันข้าม ถ้ารายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายผลต่างคือขาดทุน

ตัวอย่างงบกำไรขาดทุน

ส.การช่าง เซอร์วิส
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
บาท
รายได้จากการขาย 220,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
เงินเดือนค่าจ้าง 120,000
ค่าสาธารณูปโภค 20,000 140,000
กำไรสุทธิ 80,000
เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม