งบดุล

จาก MBA Wiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

งบดุล

งบดุล (Balance Sheet) คือ งบแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง จะแสดงให้เห็นว่ากิจการมีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของเท่าใด รายการในงบดุลประกอบด้วยยอดของบัญชี 3 ประเภทคือ

ตัวอย่างงบดุล

บริษัท ซื่อตรง จำกัด
งบดุล
ณ วันที่ .....

สินทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน เงินในบัญชีธนาคาร 1,300,000 สินค้าคงเหลือ 100,000 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,500,000 ----------------------------------- รวมสินทรัพย์ 2,900,000 ===================================
หนี้สิน หนี้สินหมุนเวียน เจ้าหนี้การค้า 100,000 หนี้สินไม่หมุนเวียน เงินกู้ธนาคาร 800,000
ส่วนของผู้ถือหุ้น เงินทุน 2,000,000 ----------------------------------- รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,900,000 ===================================

สมการบัญชี

สมการบัญชี เป็นสมการที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน

สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน
เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม