นโยบายทางการเงิน

จาก MBA Wiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

นโยบายทางการเงินเป็นนโยบายทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ดำเนินไปเพื่อให้มีผลกระทบต่อตัวแปรทางการเงิน (Monetary Instrument) และเป้าหมายชั้นกลาง (Intermediate Target) เพื่อให้ส่งผลกระทบอีกทอดหนึ่งไปยังตัวแปรอื่นๆ เพื่อกระทบต่อตัวอื่นๆที่เป็นเป้าหมายขั้นสุดท้าย (Ultimate Target)

เนื้อหา

เครื่องมือนโยบายทางการเงิน

เป็นเครื่องมือที่เจ้าหน้าที่ทางการเงิน (ธนาคารกลางแห่งประเทศไทย) ใช้ในการควบคุมเศรฐกิจ

การควบคุมทางปริมาณโดยทั่วไป

เป็นการควบคุมระดับสินเชื่อและปริมาณเงิน จึงมีผลกระทบโดยตรงต่ออัตราดอกเบี้ยและปริมาณสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ

  • การซื้อขายหลักทรัพย์ (Open market Operation) เพื่อควบคุมปริมาณเงินสดสำรองของธนาคารพานิชย์
  • อัตรารับซื้อช่วงลด (Rediscount Rate) หมายถึง ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ธนาคารกลางคิดเอากับธนาคารพานิชย์ เมื่อธนาคารพานิชย์นำเอกสารทางการเงินที่ธนาคารพานิชย์รับซื้อลดไว้ (Discounting) ไปขายลดต่อให้กับธนาคารพานิชย์อีกทอดหนึ่ง
  • อัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน (Bank Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ธนาคารกลางคิดเอากับธนาคารพานิชย์ โดยปกติเป็นการกู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์รัฐบาลค้ำประกัน
  • อัตราเงินสดสำรองตามกฎหมาย (Legal Reserve Requiment) ธนาคารกลางสามารถใช้วิธีเพิ่มหรือลดอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมาบเป็นเครื่องมือทางการเงินอย่างหนึ่งในการควบคุมปริมาณเงินและสินเชื่อ

การควบคุมสินเชื่อทางคุณภาพหรือการควบคุมเฉพาะด้าน

การควบคุมสินเชื่อทางคุณภาพ เป็นมาตรการที่ธนาคารกลางใช้จำกัดสินเชื่อบางชนิดเท่านั้น ไม่สามารถจำกัดสินเชื่อทั่วไปได้เพราะจะทำให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง

  • การควบคุมสินเชื่อเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
  • การควบคุมสินเชื่อเพื่อการบริโภค
  • สินเชื่อเพื่อการซื้อบ้านและที่ดิน

การใช้มาตรการทางศีลธรรม

เป็นการชักชวนให้ธนาคารพานิชย์ปฏิบัติในเรื่องที่ขอร้อง เช่น ขอร้องให้ละเว้นจากการให้กู้ยืมธุรกิจเก็งกำไร โดยที่ธนาคารกลางสามารถใช้วิธีนี้ได้เพราะธนาคารกลางมีเครื่องมืออื่นที่พร้อมจะนำมาใช้บังคับได้หากไม่ปฏิบัติตาม และธนาคารพานิชย์ต้องพึ่งเครื่องมือทางการเงินและบริการต่างๆอย่างมาก

อาจารย์ผู้บรรยาย

  • รองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข
  • รองศาสตราจารย์สุกัญญา ตันธนวัฒน์

สารบัญ

หน้าแรก เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

เศรษฐศาสตร์มหภาค

เศรษฐศาสตร์จุลภาค

เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม