บทที่ 10 งบลงทุน

จาก MBA Wiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

เนื้อหา

งบลงทุน

การศึกษาเรื่องบลงทุน เราให้ความสนใจที่การประเมินโครงการที่จะทำต่อไปในอนาคต ในมุมมองทางการเงิน เช่น จะต้องใช้เวลากี่ปีจึงจะคืนทุน โครงการมีมูลค่าเท่าไร มีผลตอบแทนและความเสี่ยงเป็นอย่างไร เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจลงทุนโครงการต่างๆ ในอนาคต และเป็นข้อมูลให้บริษัททราบทิศทางทางการเงิน ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ระยะเวลาคืนทุน (PB)

PB = จำนวนปีก่อนคืนทุน + (กระแสเงินสดส่วนที่เหลือ/กระแสเงินสดทั้งปี)

เป็นการประเมินแบบง่ายๆ ว่า เมื่อใช้เงินลงทุนไปแล้วต้องใช้เวลากี่ปีจึงจะคืนทุน

เช่น ลงทุน 1000 บาท ได้ผลตอบแทนปีละ 200 บาท ระยะเวลาคืนทุนก็จะเท่ากับ 1000/200 = 5 ปี

ในกรณีที่เงินลงทุน มีเศษเหลือในปีสุดท้าย ให้ใช้การเทียบเป็นจำนวนเดือน

ตัวอย่าง

โครงการ S มีกระแสเงินสดดังนี้
ปีที่ 0 -1,000
ปีที่ 1 500
ปีที่ 2 400
ปีที่ 3 300
ปีที่ 4 100

จะเห็นว่า เมื่อสิ้นปีที่ 2 จะมีกระแสเงินสดรับ จากปีที่ 1 จำนวน 500 บาท และปีที่ 2 จำนวน 400 บาท รวม 900 บาท

ยังเหลือเศษอีก 1000-900 = 100 บาท

ในปีที่ 3 มีกระแสเงินสดรับ 300 บาท ในปีที่ 3 จึงใช้เวลาอีกเพียง 100/300 = 0.33 ปี

วิธีแปลงเลขทศนิยมปี เป็นจำนวนเดือน

เอาเศษคูณด้วย 12 จะได้จำนวนเดือน 

0.33 x 12 = 3.96

ดังนั้น ระยะเวลาคืนทุน จึงเท่ากับ 2.33 ปี = 2 ปี 4 เดือน

ระยะเวลาคืนทุนโดยคิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน (DPB)

เป็นการคิดระยะเวลาคืนทุน คล้ายกับ PB แต่ เราจะใช้ PV ของกระแสเงินสดในอนาคตในการคำนวณ

 • ใช้ต้นทุนของเงินทุน WACC = 10%

ตัวอย่าง กระแสเงินสดสุทธิโครงการ S

ปี กระแสเงินสด
ปีที่ 0 -1000
ปีที่ 1 500
ปีที่ 2 400
ปีที่ 3 300
ปีที่ 4 100

คำนวณ PV แล้ว หาก DPB

ปี กระแสเงินสด PV บวกเลข
ปีที่ 0 -1000 -1000 -1000
ปีที่ 1 500 500/(1+0.1)1 = 454.55 -1000 + 454.55 = -545.45
ปีที่ 2 400 400/(1+0.1)2 = 330.58 -545.45 + 330.58 = -214.87
ปีที่ 3 300 300/(1+0.1)3 = 225.39 -214.87 + 225.39 = 10.52 <--- คืนทุนแล้ว !!
ปีที่ 4 100 100/(1+0.1)4 = 68.30

ปีที่ 3 เหลือเศษ 214.87 บาท กระแสเงินสดปีที่ 3 = 225.39 จำนวนเดือน = (214.87/225.39)x12 = 11 เดือน

ตอบ 2 ปี 11 เดือน

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)

มูลค่าปัจจับันสุทธิ หรือ NPV คือผลรวมของกระแสเงินสดทั้งหมดของโครงการ

NPV = PV กระแสเงินสดรับ - PV กระแสเงินสดจ่าย
NPV = CF0+PV(CF1)+PV(CF2)+...+PV(CFn) 
NPV = Σ(CFi/(1+k)i)

การคำนวณด้วยเครื่องคิดเลข

1. |CF|
2. |0| |ENTER| |DOWN| (ปีที่ 0)
3. |จำนวนเงิน| |ENTER| |DOWN| |DOWN| (ทำไปเรื่อยๆ สำหรับปีที่ 1,2,3,4...)
4. ปีสุดท้าย กด |DOWN| ครั้งเดียว แล้วกด |NPV| หนาจอขึ้นตัว I
5. |ตัวเลขอัตราผลตอบแทน| |ENTER| |DOWN| หน้าจอขึ้น NPV
6. |CPT| จะได้ NPV (Net Present Value)

 • หากจำนวนเงินรายงวดเท่ากันหลายๆงวด สามารถใช้วิธีลัดได้ ตัวอย่าง

|500| |ENTER| |DOWN| |5| |ENTER| |DOWN|
หมายถึง งวดละ 500 จำนวน 5 งวด

เกณฑ์การตัดสินใจ

 • NPV ต้องเป็นบวก เพราะหมายถึงกิจการมีกำไร
 • หากเลือกได้เพียงโครงการเดียว ให้เลือกโครงการที่มี NPV มากกว่า เพราะกำไรสูงกว่า
 • หากเลือกได้หลายโครงการ ให้เลือกทุกโครงการที่มี NPV เป็นบวก

อัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR)

 • IRR ของโครงการคืออัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนั้น
 • การคำนวณ IRR ใช้วิธีหาอัตราส่วนลด (อัตราผลตอบแทน) ที่ทำให้ NPV เท่ากับ 0
CF0 = CF1(1+IRR)1 + CF2(1+IRR)2 + CF3(1+IRR)3 + ... + CFn(1+IRR)n

วิธีกดเครื่องคิดเลข

1. |CF|
2. |0| |ENTER| |DOWN| (ปีที่ 0)
3. |จำนวนเงิน| |ENTER| |DOWN| |DOWN| (ทำไปเรื่อยๆ สำหรับปีที่ 1,2,3,4...)
4. กด |IRR| |CPT| จะได้ IRR

การพิจารณาโครงการด้วย IRR

 • ต้องเลือกโครงการที่มี IRR สูงกว่าต้นทุนของเงินทุน
 • กรณีที่มีหลายโครงการ ต้องเลือกโครงการเดียว ให้เลือกโครงการที่ IRR สูงกว่า

เปรียบเทียบ NPV และ IRR

 • ผลของวิธี NPV ขึ้นอยู่กับอัตราผลตอบแทนที่กำหนด (ทำให้ PV ของเงินในอนาคตเปลี่ยนแปลง) หากเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทน ผลลัพธ์ก็เปลี่ยนแปลงได้
 • IRR คืออัตราส่วนลดที่ทำให้ NPV เท่ากับ 0 ผลของวิธี IRR จะไม่เปลี่ยนแปลง
 • หากเป็นโครงการที่อิสระต่อกัน เลือกได้หลายโครงการ สามารถเลือกโดยใช้ได้ทั้งสองวิธี
 • หากต้องเลือกโครงการใดโครงการหนึ่ง ให้เลือกวิธี NPV เพราะให้คำตอบได้ว่าผู้ลงทุนมั่งคั่งอย่างไร

วิธีอัตราผลตอบแทนของโครงการที่ปรับปรุงใหม่ (MIRR)

วิธีคิด

 1. วิธีนี้สมมติว่านำเงินผลตอบแทนที่ได้รับ ไปลงทุนต่อ จนถึงปีสุดท้าย โดยได้รับผลตอบแทนเท่ากับต้นทุนของเงินทุน
 2. นำผลที่คำนวณได้ตามข้อ 1 มารวมกันเป็นมูลค่า ณ ปีสุดท้าย เรียกว่า TV (Terminal Value)
 3. หาอัตราส่วนลดที่ทำให้ TV เท่ากับเงินลงทุนเริ่มแรกพอดี หมายความว่า ลงทุนไปปีแรก แล้วรอจนจบโครงการปีสุดท้ายจะได้เงินเท่ากับ TV จะต้องมีอัตราผลตอบแทนเป็นเท่าไหร่

ตัวอย่าง โครงการ S ระบะเวลาดำเนินการ 4 ปี ต้นทุนของเงินทุน 10%

ปีที่ กระแสเงินสด มูลค่าในปีสุดท้าย
0 -1000
1 500 500x(1+10%)3 = 665.50
2 400 400x(1+10%)2 = 484
3 300 300x(1+10%)1 = 330
4 100 100
Terminal Value (TV) 665.50+484+300 = 1579.50

กดเครื่องคิดเลข หา MIRR PV = -1000; FV = 1579.50; N = 4; CPT ; I/Y = 12.1% ตอบ

สรุปวิธีต่างๆที่ใช้ประเมินโครงการลงทุน

 • วิธีระยะเวลาคืนทุน และ ระยะเวลาคืนทุนโดยคิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน ให้ข้อมูลของความเสี่ยงและสภาพคล่องของโครงการ
 • NPV เป็นวิธีประเมินโครงการว่าให้ผลตอบแทนมากน้อยเท่าใด ในรูปของจำนวนเงิน
 • IRR เป็นวิธีประเมินโครงการว่าให้ผลตอบแทนกี่ %
 • ผู้บริหารชอบวิธี IRR มากกว่า
 • โครงการที่มีการลงทุนต่างกันมาก แต่ NPV เท่ากัน ควรดูที่ IRR
 • โครงการที่มีการลงทุนเท่ากัน ให้ดูที่ NPV
 • วิธี MIRR เป็นการแก้ไขข้อบกพร่องของ IRR ในเรื่อง IRR หลายอัตราซึ่งอาจเกิดขึ้นได้
เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม