บทที่ 11 ปัญหาเศรษฐกิจมหาภาคและนโยบายเพื่อการแก้ปัญหา

จาก MBA Wiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

ปัญหาทางเศรษฐกิจมหภาคที่เกิดขึ้นและเป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นมีหลายประการ อาทิเช่น

 1. ปัญหาความไม่มีเสถียรภาพของระดับราคา
 2. ปัญหาการว่างงานและปัญหาแรงงาน
 3. ปัญหาความเติบโตทางเศรษฐกิจ
 4. ปัญหาดุลการค้า ดุลการชำระเงิน
 5. ปัญหาความเจริญเติบโตในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา

เนื้อหา

ปัญหาเงินเฟ้อ(Inflation)

เงินเฟ้อ(Inflation) หมายถึง ภาวะการณ์ที่ระดับราคา (price level) สูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง คำว่าระดับราคาในที่นี้หมายถึงดัชนีราคา (price index) โดยดัชนีราคาที่สำคัฐๆนั้นมีอยู่ 3 ตัวด้วยกัน คือ

 1. ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer price Index)
 2. ดัชนีราคาขายส่ง (Wholesale Price index)
 3. ดัชนีราคามวลรวมภายในประเทศ (GDP Deflator)

ในบรรดาสามตัวนี้ ตัวที่ถูกใช้เป็นบรรทัดฐานในการวัดภาวะเงินเฟ้อได้ดีที่สุดคือ ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer price Index) เพราะครอบคลุมสินค้าบริการที่จำเป็นในการดำรงชีพของประชาชนทั่วๆไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคจะกระทบต่อมาตรฐานการดำรงชีพของประชาชนส่วนใหญ่โดยตรง

สาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ

ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา

ในการทำความเข้าใจกับปัญหาเงินเฟ้อให้เข้าใจถ่องแท้ เราต้องพิจารณาปัญหาสำคัญสามประการก่อนคือ

 1. เงินเฟ้อ(Inflation) หรือเงินฝืด(Deflation) นั้น เกิดจากากรเปลี่ยนแปลงของอุปสงครวม(Demand Shock) หรืออุปทานรวม(Supply shock)
 2. เงินเฟ้อนั้นเกิดขึ้นเป็นครั้งๆ หรือ ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ (Repeated Shock or Sustained Inflation)
 3. ในสภาวะที่ระดับราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนั้น เป็นกรณีที่ปริมาณเงินคงที่(No Monetary Validation) หรือปริมาณเงินเพิ่มขึ้น(Monetary Validation)

สรุปได้ว่า ปัญหาเงินเฟ้อนั้นแยกเป็นประเด็นใหญ่ได้ 2 ประเด็น ซึ่งแยกย่อยลงไปได้อีกเป็น 5 ประเด็นคือ

เงินเฟ้อที่เกิดจากด้านอุปสงค์ (Demand Shock)

เงินเฟ้อที่เกิดจากด้านอุปสงค์ (Demand Shock) เกิดจาก AD เพิ่มขึ้นจนก่อให้เกิดอุปสงค์ส่วนเกิน ซึ่งแยกเป็นกรณีย่อยได้ 2 กรณีคือ

กรณี No Monetary Validation

กรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อ อุปสงค์รวมเพิ่มขึ้น (AD เลื่อนไปทางขวา) ทำให้รายได้ประชาชาติสูงขึ้นกว่าระดับรายได้ประชาชาติที่มีการจ้างงานเต็มที่ ทำให้เกิดช่องว่างของเงินเฟ้อขึ้น ซึ่งช่องว่างนี้จะถูกขจัดไปเมื่อค่าจ้างแรงงานและต้นทุนการผลิตอื่นๆปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น (SRAS เลื่อนไปทางซ้าย) จนรายได้ประชาชาติกลับมาอยู่ที่ระดับเดิม แต่ระดับราคาเพิ่มสูงขึ้น

กรณี Monetary Validation

กรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจการเงิน ทำให้ LRAS เลื่อนไปทางขวา และปิมาณเงินที่เพิ่มขึ้นยังไปกดดันให้ AD เลื่อนไปทางขวาทำให้ระดับราคาเพิ่มขึ้น แต่กรณีนี้ระดับรายได้ประชาชาติจะไม่ลดลงมาที่เดิม

เงินเฟ้อที่เกิดจากด้านอุปทาน (Supply Shock)

เป็นกรณีเงินเฟ้อที่เกิดจากต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เช่น ค่าจ้างแรงงาน ต้นทุนวัตถุดิบ เงินเฟ้อที่เกิดจากด้านอุปทานนี้เราสามารถแบ่งการพิจารณาออกเป็นสามประเด็นย่อยด้วยกัน ดังนี้

Without Monetary Validation

กรณีนี้เกิดจากราคาต้นทุนสูงขึ้น ทำให้อุปทานรวมลดลง SRAS เลื่อนไปทางซ้ายและตัดกับ AD ที่ระดับราคาสูงขึ้น ในขณะที่รายได้ประชาชาติลดต่ำลงกว่าระดับที่มีการจ้างงานเต็มที่ ในกรณีนี้ SRAS จะค่อยๆปรับตัวกับไปอยู่ที่ระดับเดิม Infla1.jpg

Monetary Validation

กรณีที่มี Monetary Validation จากกรณีแรก หากมีการขยายปริมาณเงินจากธนาคารกลางจะส่งผลให้เส้น AD เพิ่มขึ้นทั้งเส้น จนตัดกับ SRAS ที่เพิ่มขึ้นไป ที่ระดับรายได้ประชาชาติดุลยภาพเดิม กรณีนี้ระดับราคาจะสูงขึ้น Infla2.jpg

Monetary Validation of Repeated Supply Shock

กรณีที่ 3 นี้คล้ายกับกรณีที่ 2 แต่เกิดเหตุการณ์ Supply ขึ้นซ้ำๆ จึงมีการเพิ่มปริมาณเงินจากธนาคารกลางเข้าไปอีก ทำให้ระดับราคาเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆ Infla3.jpg

ปัญหาการว่างงาน(Unemployment Problem)

การว่างงาน หมายถึง ภาวะที่บุคคลซึ่งมีความพร้อม มีความสามารถ และมีความเต็มใจที่จะทำงาน ไม่สามารถที่จะหางานทำได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง เป็นสภาวะที่ตลาดแรงงานไม่สามารถที่จะรองรับบุคคลที่มีคุณสมบัติและมีความเต็มใจที่จะทำงานให้ได้ตามต้องการ

ประเภทของการว่างงาน

 • การว่างงานที่เกิดจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ (Cyclical Unemployment) เกิดจากความซบเซาทางเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติต่ำกว่าภาวะที่มีการจ้างงานเต็มที่
 • การว่างงานชั่วคราว (Frictional Unemployment) เป็นช่วงที่ว่างงานเพื่อมองหางานใหม่ที่ถูกใจ
 • การว่างงานที่เกิดจากปัญหาทางโครงสร้าง (Structural Unemployment) เป็นการว่างงานขนาดใหญ่ที่เกิดจากการปรับตัวของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

อาจารย์ผู้บรรยาย

 • รองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข
 • รองศาสตราจารย์สุกัญญา ตันธนวัฒน์

สารบัญ

หน้าแรก เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

เศรษฐศาสตร์มหภาค

เศรษฐศาสตร์จุลภาค

เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม