บทที่ 15 การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน

จาก MBA Wiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

สินทรัพย์หมุนเวียน (current asset) หมายถึง สินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือนำไปชำระหนี้ได้ ภายในระยะเวลา 1 ปี

เนื้อหาในบทนี้กล่าวถึงประเด็นต่างๆในการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนเพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด

เนื้อหา

คำจำกัดความเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน

เงินทุนหมุนเวียน

เงินทุนหมุนเวียน(Working Capital) คือ สินทรัพย์หมุนเวียนทั้งสิ้น

เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ

เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ(Net Working Capital) คือ สินทรัพย์หมุนเวียน - หนี้สินหมุนเวียน

Current ratio

Current ratio = สินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน

Quick or Acid Test ratio

Quick or Acid Test ratio = (สินทรัพย์หมุนเวียน-สินค้าคงเหลือ)/หนี้สินหมุนเวียน

งบประมาณเงินสด

งบประมาณเงินสด ประมาณการกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย

นโยบายเงินทุนหมุนเวียน

เป็นการตัดสินใจว่า

 1. มีสินทรัพย์หมุนเวียนแต่ละประเภทเท่าไหร่
 2. จะจัดหาสินทรัพย์มาลงทุนจากแหล่งใด

การจัดการเงินทุนหมุนเวียน

การกำหนดนโยบายเงินทุนหมุนเวียนและดำเนินงานตามนโยบายนั้น

วงจรของเงินสด

วงจรของเงินสด คือ ช่วงเวลาที่เงินสดจมอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียน

วงจรของเงินสด = ระยะเวลาผลิตและขายสินค้า + ระยะเวลาในการเก็บหนี้ถัวเฉลี่ย - ระยะเวลาชำระหนี้
วงจรของเงินสด = สินค้าคงเหลือ/ยอดขายต่อวัน + ลูกหนี้/ยอดขายต่อวัน - เจ้าหนี้/ยอดซื้อต่อวัน

วงจรของเงินสด ใช้คำนวณจำนวนเงินที่จะกู้ธนาคาร

นโยบายการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียน

มี 3 นโยบาย เลือกใช้ตามสถานการณ์

 • Relaxed หรือ fat cat คือมีสินทรัพย์หมุนเวียนสูง
 • ลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนแบบจำกัด (Restrict)
 • ลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนระดับปานกลาง (Moderate)

การจัดการเงินสด

เป้าหมายของการจัดการเงินสดคือ ต้องดำรงเงินสดให้น้อยที่สุด แต่ต้องเพียงพอใช้ในการดำเนินงานตามปกติไม่มากเกินไป

 • เพื่อชำระสินค้าได้รับส่วนลด
 • เพื่อรักษาเครดิตของกิจการไว้
 • เพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน

ข้อดีของการถือเงินสดไว้เพียงพอ

 • สามารถจ่ายชำระค่าสินค้าได้เร็วโดยได้รับส่วนลดทำให้ได้สินค้าราคาถูก
 • เมื่อวิเคราะห์ current ratio และ acid test ratio จะมีสภาพคล่อสูง
 • มีโอกาสได้รับประโยชน์จากผู้ขาย
 • เพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด แต่มีผลกระทบต่อภาษีซึ่งปรากฎในงบประมาณเงินสด

ต้นทุนของสินค้า

สินค้าคงเหลือ

จำแนกได้ 4 รายการคือ

 1. ของใช้สิ้นเปลือง (supplies)
 2. วัตถุดิบ (raw materials)
 3. งานระหว่างทำ (work-in process)
 4. สินค้าสำเร็จรูป (finished good)

ต้นทุนของสินค้า

การจัดการสินค้าคงเหลือมีเป้าหมาย 2 ประการ

 1. มีสินค้าคงเหลือเพียงพอในการดำเนินธุรกิจต่อไป
 2. ต้นทุนในการสั่งซื้อและการเก็บรักษาต่ำสุด

การจัดการลูกหนี้การค้า

ทำให้ทราบสัดส่วนของลูกหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระในปีปัจจุบัน และลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกำหนดเงื่อนไขของการขาย

ตารางอายุหนี้

บริษัท SS บริษัท WV
อายุหนี้ จำนวนเงิน  % จำนวนเงิน  %
0-10 1,215,122 70 815,867 47
11-30 520,766 30 451,331 26
31-45 0 0 260,383 15
46-60 0 0 34,718 2
รวม 1,735,888 100 1,760,000 100
บริษัทนี้ดีกว่า !

นโยบายการให้สินเชื่อ

เป็นกระบวนกรตัดสินใจเกี่ยวกับตัวแปร 4 ประการคือ

 • ระยะเวลาการให้สินเชื่อ กำหนดเวลาที่ผู้ซื้อต้องชำระค่าสินค้า ถ้ากำหนดไว้สั้น DSO และลูกหนี้การค้าจะลดลง แต่อาจทำให้ยอดขายลดลงด้วย
 • ส่วนลด อัตราส่วนลดและระยะเวลาที่ลูกค้าชำระเงินเร็วขึ้นจะได้รับส่วนลด สินค้าจะมีราคาถูกลง กิจการจำมีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นและลด DSO ลงได้
 • มาตรฐานของเครดิต สถานะทางการเงินของลูกค้ากิจการที่จะให้สินเชื่อ ถ้ากำหนดไว้เข้มงวด ยอดขายจะลดลงแต่หนี้สูญจะลดลงด้วย
 • นโยบายการจัดเก็บหนี้ การจัดเก็บหนี้ที่ครบกำหนดชำระมีนโยบายที่เข้มงวดเพียงไร ถ้าเข้มงวดจะลด DSO ลงแต่จะทำลายความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

ส่วนลดเงินสด

ส่วนลดเงินสด คือ จำนวนเงินที่หักจากราคาสินค้าเพื่อจูงใจให้ลูกหนี้ชำระค่าสินค้าเร็วขึ้น

เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม