บทที่ 18 ตราสารอนุพันธ์และการจัดการความเสี่ยง

จาก MBA Wiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

เนื้อหา

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารอนุพันธ์ คือ หลักทรัพย์ที่ไม่มีมูลค่าในตัวมันเอง ซึ่งมูลค่าของมันถูกกำหนดโดยราคาตลาด หรืออัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์อื่น

ตราสารอนุพันธ์ ใช้ในการลดความเสี่ยง โดยเป็นการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ด้วยระดับราคาที่ตกลงกันไว้ ไม่ว่าราคาตลาดจะผันผวนไปทางใด ผู้ซื้อผู้ขายก็สามารถซื้อขายกันได้ที่ราคาเดิม

สิทธิ์จะซื้อจะขาย (Options)

สิทธิ์จะซื้อจะขาย (Options) เป็นตราสารอนุพันธ์ประเภทหนึ่ง ที่ผู้ซื้อ option มีสิทธิ์ที่จะซื้อจะขายสินทรัพย์ที่ตกลงกันไว้ หรือไม่ก็ได้ โดยผู้ซื้อต้องจ่ายค่า premium แก่ผู้ขายในวันทำสัญญาเป็นการตอบแทน

call options

call options เป็นสัญญาที่ผู้ซื้อ options เป็นฝ่ายซื้อสินทรัพย์ มักทำสัญญาเมื่อผู้ซื้อเห็นว่าราคาสินทรัพ์อาจพุ่งสูงขึ้นกว่าระดับที่ทำสัญญา เมื่อใช้สิทธิ์ก็จะซื้อสินค้าได้ที่ราคาที่ตกลง ซึ่งต่ำกว่าตลาด

มูลค่าเมื่อใช้สิทธิ์ = ราคาตลาด - ราคาที่กำหนดให้ใช้สิทธิ์

มูลค่าเมื่อใช้สิทธิ์ หมายความว่า เมื่อใช้สิทธิ์วันนี้มูลค่าของสิทธิ์จะเป็นเท่าไร

put options

put options เป็นสัญญาที่ผู้ซื้อ options เป็นฝ่ายขายสินทรัพย์ มักทำสัญญาเมื่อผู้ซื้อเห็นว่าราคาสินทรัพ์อาจลดต่ำลง เมื่อใช้สิทธิ์ก็จะซื้อสินทรัพย์ราคาถูกในตลาดมาขายทำกำไรได้

มูลค่าเมื่อใช้สิทธิ์ = ราคาที่กำหนดให้ใช้สิทธิ์-ราคาตลาด

american options

american options เป็น options ที่ให้สิทธิผู้ซื้อ options จะใช้สิทธิ์ในเวลาใดก็ได้ก่อนหมดอายุสัญญา

european options

european options เป็น options ที่ผู้ซื้อ options จะใช้สิทธิ์ได้เฉพาะวันที่กำหนดไว้ในสัญญาเท่านั้น

Forward Contract และ Future Contract

Forward Contract เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยตกลงราคาขายวันนี้ แต่ส่งมอบและชำระเงินในอนาคต ทำให้มีความเสี่ยงที่ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้

Future Contract เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คล้ายกับ Forward Contract แต่ไม่มีการส่งมอบสินค้ากันจริงๆ และ ราคาที่จะซื้อขายกันจะปรับตามราคาตลาด กรณีขาดทุนต้องจ่ายเงินชดเชยผลขาดทุนนั้น

Swaps

เป็นสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนธุรรมการเงินกัน เช่น

  • การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย บริษัทที่ออกพันธบัตร อัตราดอกเบี้ยกำหนดแน่นอน แต่กระแสเงินสดผันผวน และเปลี่ยนภาระการจ่ายดอกเบี้ยกับบริษัทที่ออกพันธบัตรอัตราดอกเบี้ยลอยตัว แต่ผลประกอบการค่อนข้างคงที่
  • การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน เช่น บริษัทที่ลงทุนข้ามชาติ 2 บริษัท จาก 2 ประเทศ แลกเปลี่ยนภาระการลงทุนกัน เพื่ออกพันธบัติในประเทศตัวเอง ไปลงทุนในอีกประเทศ

Structured Notes

เป็นภาระหนี้สินที่เกิดจากการนำหนี้สินอื่นมาค้ำประกัน เช่น นำพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี มาเป็นหลักประกันการจำหน่ายพันธบัติไร้ดอกเบี้ยที่มีอายุสั้นกว่าเป็นชุดๆตามจำนวนงวดดอกเบี้ยที่ได้รับจากพันธบัติรัฐบาลอายุ 30 ปี

Invert Floaters

Invert Floaters หมายถึงตั๋วเงินที่มีอัตราผลตอบแทนเคลื่อนไหวตรงข้ามกับอัตราดอกเบี้ยของตลาด

เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม