บทที่ 20 การจัดหาเงินทุนจากหลักทรัพย์ลูกผสม

จาก MBA Wiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

เนื้อหา

หุ้นบุริมสิทธิ์

เป็นลูกผสมของ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น

 • เงินปันผลเป็นรายจ่ายประจำ
 • ถ้าไม่มีการจ่าย ผู้ถือหุ้นฟ้องไม่ได้

ลักษณะของหุ้นบุริมสิทธิ

 • กำหนดราคาไว้ตามมูลค่า
 • อัตราเงินปันผลแน่นอน
 • กำหนดให้สะสมเงินปันผลได้
 • ปกติไม่มีสิทธิ์ออกเสียง แต่ถ้าไม่จ่ายเงินปันผลหลายงวดติดต่อกัน ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเสียงข้างน้อยได้

ความเห็นของผู้ลงทุน

 • มีความเสี่ยงสูงกวก่าพันธบัตรเพราะเลิอกกิจการจะได้รับชำระคืนหลังผู้ถือพันธบัตร
 • ได้รับเงินปันผลเมื่อประกาศจ่ายเท่านั้น

ข้อดีของหุ้นบุริทสิทธิ์

 • ไม่จ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นฟ้องร้องไม่ได้
 • ไม่ทำให้สิทธิ์ส่วนได้เสียผู้ถือหุ้นสามัญลดลง
 • ไม่มีวันครบกำหนดไถ่ถอน

ข้อเสียของหุ้นบุริมสิทธิ์

 • เงินปันผลไม่เป็นค่าใช้จ่ายทำให้เสีภาษีน้อยลง
 • ทำให้ความเสี่ยงทางการเงินสูงขึ้น

การเช่า

การเช่าหมายถึงผู้ให้เช่าสินทรัพย์ยินยอมให้ผู้เช่าสินทรัพย์มีสิทธิ์ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ตามที่ทำสัญญาไว้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยได้รับค่าเช่าเป็นการตอบแทน

ประเภทของการเช่า

 • ขายและเช่ากลับคืนมา (Sales and Leaseback)
 • การเช่าเพื่อใช้ในการดำเนินงาน (Operating Lease)
 • การเช่าเพื่อได้รับกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ (Capital Lease)

ข้อแตกต่างของ Operating Lease และ Capital Lease

Capital Lease Operating Lease
ค่าบำรุงรักษา ผู้เช่าต้องจ่ายเอง ผู้ให้เช่ารับผิดชอบ
บอกเลิกสัญญาก่อนกำหนด ไม่ได้ ได้
กรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ เปิดโอกาสให้มีกรรมสิทธิ์ ไม่ได้

การประเมินการเช่นโดยผู้เช่า

 • วิเคราะห์จากกระแสเงินสดของกรณีที่เช่า กับซื้อด้วยเงินสด
 • วิธีการจัดหาเงินทุน
 • ประมาณมูลค่าซากของสินทรัพย์
 • นำต้นทุนของการเช่า (NPV) มาเปรียบเทียบกัน

ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ในการซ้ำหุ้นสามัญ(Warrant)

Warrant คือใบสำคัญแสดงสทธิ์ซื้อหุ้นสามัญ ผู้ถือ Warrant มีสิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญในเวลาและราคาที่กำหนด

 • บริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์ให้ผู้ซื้อหลักทรัพย์ประเภทหนี้สิน เพื่อเป็นการจูงใจผู้ลงทุน ให้ยินดีลงทุนโดยได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ำ แต่มีโอกาสได้รับเงินปันผลจากการเจริญเติบโตของบริษัทในอนาคต

ตัวอย่างการคำนวณมูลค่า Warant

หุ้นกู้ธรรมดาในตลาดที่ออกจำหน่ายอัตราดอกเบี้ย 6.10 % ต่อปี แต่บริษัท ต้องการจะออกหุ้นกู้ พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ( Warrant ) 10 ฉบับ ในราคา 1,000.- บาท อายุหุ้นกู้ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.25  % ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยปีละหนึ่งครั้ง ให้คำนวณต้นทุนของหุ้นกู้ และ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) ว่ามีมูลค่าฉบับละเท่าไหร่

วิธีคิด
หามูลค่าพันธบัตร
FV=1,000;
N=4;
I/Y=6.10;
PMT=1000*0.0425;
CPT; PV= -789.26;
หุ้นกู้ราคา 789.26;
Warrant 10 ฉบับ ราคา 1000-798.26=201.74 บาท
Warrant ฉบับละ 201.74/10 = 20.174 บาท

เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม