บทที่ 2 งบการเงิน กระแสเงินสด

จาก MBA Wiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

เนื้อหา

รายงานประจำปี

ประกอบด้วย

 • งบดุล (Balance Sheet) คืองบแสดงฐานพการเงินของกิจการ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ สินทรัพย์ และ หนี้สินกับส่วนของเจ้าของ
 • งบกำไรขาดทุน (Income Statement) แสดงผลการดำเนินงานสำหรับงวดเวลาหนึ่ง
 • งบกำไรสะสม (statement of retained earning) แสดงว่ากิจการมีกำไรสะสมคงเหลือต้นงวด บวกกำไรสะสมระหว่างงวด หักเงินปันผลจ่าย คงเหลือกำไรสะสม ณ วันปลายงวดตามงบแสดงฐานะการเงินเท่าไร
 • งบกระแสเงินสด (statement of cash flows) งบที่แสดงการเปลี่ยนแปลงสถานะเงินสดของกิจการ

งบกระแสเงินสด

สิ่งที่เราสนใจ

 • ทั้งที่บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น ทำไมเงินสดจึงลดลง
 • ในงวดการเงินที่ผ่านมา ผู้บริหารจัดหาเงินทุน และใช้เงินทุนเหมาะสมหรือไม่
 • บริษัทมีเงินสดเพียงพอชำระหนี้สินหรือไม่
 • กำไรที่ได้เหลือเพียงพอนำมาซื้อสินทรัพย์เพื่อขยายกิจการหรือไม่

กิจกรรมที่เกี่ยวกับงบกระแสเงินสด

 • การดำเนินงาน เช่น กำไรสุทธิ ค่าเสื่อมราคา การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หมุนเวียน
 • การลงทุน ได้แก่ การซื้อขายสินทรัพย์ถาวร
 • การจัดหาเงินทุน ได้แก่ การกู้เงินระยะสั้น การกู้เงินระยะยาว การออกหุ้นสามัญ การชำระหนี้สิน การจ่ายเงินปันผล การซื้อหุ้นคืนมา

ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจด้านการบริหาร

เป็นค่าทางบัญชีที่คำนวณจากค่าต่างๆในงบการเงิน เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจด้านการบริหาร

กำไรสุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT)

ความหมาย : กำไรที่บริษัทได้รับเมื่อไม่มีหนี้สิน และไม่มีสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
ค่านี้บอกอะไร : ใช้พิจารณาผลการดำเนินงานของผู้บริหารและพนักงาน จากกำไรที่เกิดจากการดำเนินงานจริงๆ โดยไม่นำต้นทุนของเงินทุนมารวมด้วย
ข้อมูลเริ่มต้น : งบกำไรขาดทุน
สูตร : NOPAT = EBIT (1-Tax rate)
(EBIT = กำไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยและภาษี)
วิธีจำสูตร : กำไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยและภาษี มาหักส่วนที่เป็นภาษีออก

เงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินงานสุทธิ Net operating working capital (NOWC)

ความหมาย : เงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินงาน (operating working capital) หัก เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่านี้บอกอะไร : บอกเราว่าบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้จ่ายได้จริงเท่าไหร่
ข้อมูลเริ่มต้น : งบดุล
สูตร : สินทรัพย์หมุนเวียน - หนีสินหมุนเวียนที่ไม่มีดอกเบี้ย
วิธีจำสูตร : เอาเฉพาะสินทรัพย์และหนี้สินระยะสั้นมาคิด

เงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินงานทั้งสิ้น Total Operating Capital

ความหมาย : เงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินงานทั้งหมด
ค่านี้บอกอะไร : บอกเราว่าบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนทั้งหมดเท่าไหร่
ข้อมูลเริ่มต้น : งบดุล, NOWC
สูตร : NOWC + สินทรัพย์ถาวร

กระแสเงินสดสุทธิ Net cash Flow NCF

ความหมาย : กระแสเงินสดที่ได้รับจริง (หากเป็นกำไรสุทธิ จะมีการคิดค่าเสื่อมราคา)
ค่านี้บอกอะไร : บอกเราว่าบริษัทมีกระแสเงินสดที่เป็นเงินสดจริงๆเท่าไหร่
ข้อมูลเริ่มต้น : งบกระแสเงินสด
สูตร : NI + Dep , Ni - รายได้ที่ไม่เป็นเงินสด + ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด
วิธีจำสูตร : กำไรสุทธิ หักค่าเสื่อมราคา

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน Operating Cash Flow (OCF)

ความหมาย : กระแสเงินสดที่ได้รับจริง (หากเป็นกำไรสุทธิ จะมีการคิดค่าเสื่อมราคา)
ข้อมูลเริ่มต้น : งบกระแสเงินสด
สูตร : NOPAT+ Dep
วิธีจำสูตร : NOPAT + ค่าเสื่อม

กระแสเงินสดอิสระ Free cash flow (FCF)

ความหมาย : กระแสเงินสดที่มีให้แก่ผู้ลงทุน หลังจากที่บริษัทได้ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและกันเงินไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่จำเป็นในการดำเนินงานแล้ว
ค่านี้บอกอะไร : เป็นเงินที่เหลือให้ผู้ลงทุน ใช้พิจารณามูลค่าหุ้นของกิจการ
ข้อมูลเริ่มต้น : งบกระแสเงินสด
สูตร : NOPAT- Net Investment in Operating Capital
วิธีจำสูตร : NOPAT หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

Economic Value Added (EVA)

ความหมาย : การเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นจากการบริหารงานในรอบปีที่ผ่านมา
ค่านี้บอกอะไร : ประสิทธิภาพของผู้บริหาร
ข้อมูลเริ่มต้น : งบกระแสเงินสด
สูตร 1 : NOPAT - ต้นทุนการดำเนินกิจการหลังหักภาษี
สูตร 2 : EBIT(1-อัตราภาษี) - [(Total investor - supplid operating capital)x(อัตราต้นทุนการดำเนินกิจการหลังหักภาษี)]

MVA

ความหมาย : ผลต่างระหว่างมูลค่าตามราคาตลาดในส่วนของเจ้าของกับเงินทุนที่จัดหามาจากผู้ลงทุน
ค่านี้บอกอะไร : ความมั่งคั่งของผู้ลงทุน
ข้อมูลเริ่มต้น : ราคาหุ้นในตลาด ,งบดุล
สูตร 1 : (ราคาหุ้นในตลาด x จำนวนหุ้น) - ส่วนของเจ้าของ
วิธีจำสูตร : เอามูลค่าบริษัทในตลาดหุ้น ลบ ส่วนของเจ้าของ ตามบัญชี

เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม