บทที่ 4 การประมาณอุปสงค์

จาก MBA Wiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

เนื้อหา

ความหมายและความสำคัญของการประมาณอุปสงค์

การประมาณอุปสงค์ เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการคำนวณอุปสงค์ ว่าเมื่อตัวแปรเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย ความต้องการซื้อสินค้าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

ตัวแปรในฟังก์ชั่นอุปสงค์

ฟังก์ชั่นอุปสงค์แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งกับปัจจัยกำหนดความต้องการซื้อสินค้าชนิดนั้นๆ อาจเขียนในรูปฟังก์ชั่นได้ดังนี้

Qx = f(Px,Ax,Dx,Cx,Yc,Tc,Ec,PY,AY,DY,CY,G,N,W,...)
 • ปัจจัยที่หน่วยธุรกิจนั้นๆสามารถควบคุมได้คือ
 • ราคาสินค้า X (Px)
 • ค่าใช้จ่ายใในการขายและการโฆษณาสินค้า X(Ax)
 • รูปแบบหรือคุณภาพสินค้า X(Dx)
 • ช่องทางจำหน่ายสินค้า X(Cx)
 • ตัวแปรที่หน่วยธุรกิจนั้นๆไม่สามารถควบคุมได้คือ
 • ตัวแปรด้านผู้บริโภค เช่น รายได้(Yc) รสนิยม(Tc) และการคาดการณ์ของผู้บริโภค(Ec)
 • ตัวแปรด้านคู่แข่งขัน เช่น ราคาสินค้าชนิดอื่น(PY), การโฆษณาของคู่แข่ง(AY) , รูปแบบของสินค้า(DY) , ช่องทางการจำหน่ายของคู่แข่ง(CY)
 • ตัวแปรภายนอกอื่นๆ เช่น นโยบายของรัฐ(G) จำนวนประชากร(N) สภาพภูมิอากาศ(W)

สมการเชิงเส้นตรง (Linear equation)

เราสามารถแสดงความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ระหว่างความต้องการวื้อสิค้ากับปัจจัยที่ต้องการซื้อ กำหนดได้ในรูปแบบต่างๆกัน เช่น

Qx = a + b1Px + b2Ax + b3Dx + b4Cx ...

ค่า b1, b2 , b3 ... เราเรียกว่าค่าสัมประสิทธิ์ ซึ่งเป็นตัวกำหนดความสำคัญของตัวแปรนั้นๆ หากตัวแปรใดมีสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 5 เมื่อตัวแปรนั้นเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย ก็จะทำให้ความต้องการซื้อเปลี่ยนแปลงไป 5 หน่วย

สมการยกกำลัง (Multiplicative หรือ Nonlinear equation)

Qx = aPxb1Axb2yb3
logQx = log(a)+(b1)log(Px)+(b2)log(Ax)+(b3)log(y)

ค่า b1,b2,b3 คือค่าความยืดหยุ่นของตัวแปรนั้นๆ
b1 = ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา
b2 = ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
b3 = ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้

วิธีการประมาณอุปสงค์

วิธีการประมาณอุปสงค์ แบ่งออกได้เป็น 2 วิธีคือ

 • วิธีการประมาณอุปสงค์ทางตรง
 • วิธีการประมาณอุปสงค์ทางอ้อม

วิธีการประมาณอุปสงค์ทางตรง

เป็นการมุ่งหาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรโดยมุ่งไปยังผู้บริโภคโดยตรง มี 3 วิธีคือ

 • สัมภาษณ์และสำรวจตัวอย่าง (Interview and surveys)
 • การสร้างตลาดจำลอง (Simulated situations)
 • การทดลองตลาด (market experiments)

วิธีการประมาณอุปสงค์ทางอ้อม

เป็นวิธีการประมาณอุปสงค์โดยใช้วิธีการทางสถิติเพื่อหาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรต่างๆ วิธีนี้เหมาะกับกรณีที่มีข้อมูลมาก

Scatdiag2.gif

อาจารย์ผู้บรรยาย

 • รองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข
 • รองศาสตราจารย์สุกัญญา ตันธนวัฒน์

สารบัญ

หน้าแรก เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

เศรษฐศาสตร์มหภาค

เศรษฐศาสตร์จุลภาค

เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม