บทที่ 5 ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน

จาก MBA Wiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

เนื้อหา

ผลตอบแทนจากการลงทุน

ผู้ลงทุนคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนในรูปของกระแสเงินสด และมีความเสี่ยงในความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดนั้น

ผลตอบแทน = เงินที่ได้รับจากการลงทุน - เงินลงทุน

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน = ผลตอบแทน / เงินลงทุน

ความเสี่ยง

ความเสี่ยงคือความน่าจะเป็นที่จะได้รับผลตอบแทนต่ำหรือขาดทุน

ความเสี่ยงจากการลงทุนมี 2 ประเภท

  • Stand-alone risk (ความเสี่ยงเฉพาะ) ความเสี่ยงของหลักทรัพย์ตัวเดียว
  • Portfolio risk ความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์

ความเสี่ยงเฉพาะ

ความเสี่ยงเฉพาะ เกิดจากการลงทุนในสินทรัพย์เพียงตัวเดียว

การคำนวณอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ (k^)

k^ = ΣPiki
k^ = P1k1 + P2k2 + P3k3... + Pnkn

ตัวอย่าง

ความต้องการสินค้า ความน่าจะเป็น อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
บริษัท M บริษัท U
สูง 0.3 100% 20%
ปานกลาง 0.4 15% 15%
ต่ำ 0.3 (70%) 10%

K^M = 0.3(100%) + 0.4(15%) + 0.3(-70%) = 15%
K^U = 0.3(20%) + 0.4(15%) + 0.3(10%) = 15%

สรุป อัตราผลตอบแทนเท่ากัน ที่ 15% แต่การกระจายความน่าจะเป็นต่างกัน ความเสี่ยงจึงต่างกัน

การคำนวณความเสี่ยงเฉพาะ (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

สถิติที่นิยมใช้ในการบอกความเสี่ยงเฉพาะ คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Divaition) มีสูตรดังนี้

σ = sqrt(Σ(ki-k^)2Pi)

การคำนวณความเสี่ยงเฉพาะ (CV : ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน)

ค่าสัมประสิทธิความแปรปรวน คือ ความเสี่ยงของผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ 1 หน่วย

CV = σ/k^

การเลือกตัดสินใจลงทุน

  1. กรณีที่ k^ เท่ากัน เลือกหุ้นที่ σ ต่ำกว่า
  2. กรณีที่ σ เท่ากัน เลือกหุ้นที่ k^ สูงกว่า
  3. กรณีที่ k^ สูงกว่าและ σ สูงกว่า เลือกหุ้นที่ CV ต่ำกว่า

ความเสี่ยงของกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน

ความเสี่ยงของกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (Portfolio Risk) เป็นความเสี่ยงของกลุ่มสินทรัพย์ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป การลงทุนในสินทรัพย์เป็นกลุ่ม ทำให้เกิดการกระจายความเสี่ยง ทำให้ความเสี่ยงต่ำลง

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน

คำนวณด้วย ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

k^p = Σ(wik^i)

ความเสี่ยงของกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน

ตามปกติ σ ของ port จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ σ ของสินทรัพย์แต่ละตัว เพราะผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละตัวมีความสัมพันธ์กัน

ตัวอย่างเช่น การลงทุนในกิจการ 2 กิจการ ซึ่งมีผลประกอบการแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า จะชดเชยผลตอบแทนของหลักทรัพย์อีกตัว ทำให้ผลตอบแทนรวมมีเสถียรภาพมากขึ้น

ความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงได้และความเสี่ยงตลาด

ความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงได้

เป็นความเสี่ยงของหลักทรัพย์นั้น สามารถขจัดได้โดยการกระจายการลงทุน

ความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

เป็นความเสี่ยงของตลาด ไม่สามารถกำจัดได้แม้จะกระจายการลงทุน ความเสี่ยงนี้วัดได้ด้วยค่าเบต้า beta (b) ของตลาด

Beta Coefficient : b

  • ใช้วัดความเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนของหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง เที่ยบกับความเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด
  • อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ วัดจากการเคลื่อนไหวของดัชนีในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ

ข้อสังเกตุ

  • ถ้า b = 1 หลักทรัพย์ตัวนั้นมีความเสี่ยงเท่ากับตลาด
  • ถ้า b < 1 หลักทรัพย์ตัวนั้นมีความเสี่ยงน้อยกว่าตลาด
  • ถ้า b > 1 หลักทรัพย์ตัวนั้นมีความเสี่ยงมากกว่าตลาด

ค่าเบต้าและ CAPM , SML

Capital Asset Pricing Model : CAPM เป็นแบบจำลองที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน โดยมีหลักสำคัญคือ ผลตอบแทนที่ต้องการของหลักทรัพย์ เท่ากับอัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยง บวก อัตราผลตอบแทนจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น เมื่อเรากำจัดความเสี่ยงที่กำจัดได้ออกไปแล้ว

ki = kRF+(kM-kRF)bi

ki = อัตราผลตอบแทนของหุ้นสามัญ
kRF = อัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยง
kM = อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด
bi = ค่าเบต้าของหุ้นสามัญ i

ค่า beta ของกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน

คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของค่าเบต้า จากสินทรัพย์แต่ละตัว

bP = w1b1 + w2b2 + w3b3 ...+wnbn

bP = Σwibi

เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม