บทที่ 8 วัฏจักรธุรกิจ

จาก MBA Wiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

เนื้อหา

ความหมายของวัฏจักรธุรกิจ

วัฏจักรธุรกิจ (Budiness Cycle) หมายถึง สภาวะความผันผวนขึ้นๆลงๆของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

การที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจเคลื่อนไหวขึ้นๆลงๆ ของ GDP ในวัฏจักรหนึ่งๆ จะมี 4 ช่วงคือ

 1. ภาวะตกต่ำ (Trough) มีการว่างงานสูง ระดับความต้องการสินค้าต่ำเมื่อเทียบกับกำลังการผลิต
 2. ภาวะฟื้นตัวหรือขยายตัวทางเศรษฐกิจ (Recovery หรือ Expansion)
 3. ภาวะรุ่งเรือง (Peak) เป็นจุดสูงสุดของวัฏจักร ณ จุดสูงสุดนี้ประสิทธิภาพการผลิตถูกดึงมาใช้อย่างเต็มที่
 4. ภาวะถดถอยหรือหดตัว (Recession หรือ Contraction) เป็นช่วงที่มีการหดตัวของ GDP หากเกิดภาวะนี้เป็นเวลานานเรียกว่า เศรษฐกิจตกต่ำ (Depression)
เมื่อเราแบ่งวัฏจักรออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆกัน
ส่วนแรก เป็นส่วนที่ Cycle กำลังขึ้น เรียกว่า Boom
ส่วนที่สอง เป็นส่วนที่ Cycle กำลังลง เรียกว่า Slump

Business Cycle Pic.jpg

สาเหตุที่ทำให้เกิดวัฏจักรธุรกิจ

 • พิจารณาจากอุปสงค์รวม
 • เกิดจากปัจจัยด้านอุปสงค์เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิด AD Shock
 • AD Shock จะทำให้ SRAS เปลี่ยนแปลง
 • การเปลรายนแปลงจะเป็นไปอย่างช้าๆ มีผลทำให้เศรษฐกิจแก่วงไกว กลายเป็นวัฏจักรธุรกิจ
 • การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากปัจจัยภายใน (Endogenous Theories)
 • ทฤษฎีนวัตกรรม (Innovation Theories) - การค้นพบนวัตกรรมใหม่ และความล้าสมัยของนวัตกรรมเก่า ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นและลดลงของการลงทุน
 • ทฤษฏีด้านจิตวิทยา (Psychological Theory) - เมื่อนักลงทุกมองโลกในแก่ดี ก็จะเกิดการลงทุน เมื่อนักลงทุนเริ่มมองโลกในแง่ร้าย ก็เริ่มลดการลงทุน
 • ทฤษฎีวงจรสินค้าคงคลัง (Inventory Theory) - ในระยะเศรษฐกิจฟื้นตัว สินค้าคงคลังจะลดลงเรื่อย ทำให้ต้องเพิ่มการลงทุนเพื่อเร่งการผลิตมากขึ้น แต่เมื่อผลิตมากเกิน ก็ต้องลดการลงทุน
 • ทฤษฎีปริมาณเงิน (Monetery Theory) - การลดหรือเพิ่มปริมาณเงิน ซึ่งเป็นนโยบายการคลังของรัฐ ทำให้เกิดวัฏจักรเศรษฐกิจ
 • ทฤษฎีการใช้จ่ายบริโภคต่ำเกินไป (Underconsamption Theory) เมื่อการบริโภคต่ำเกินไป สินค้าที่ผลิตขึ้นมาจะล้นตลาด
 • การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอก(Exogenous Theories)
 • ทฤษฎีจุดดับบนดวงอาทิตย์ (Subspot Theory) - จุดดับบนดวงอาทิตย์ทำให้เกิดพายุสุริยะ ซึ่งทำให้ภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลง ทำให้มีผลต่อเกษตรกรรม
 • ผลกระทบที่ทำให้เกิดวัฏจักรเศรษฐกิจจากปัจจัยภายนอก - เช่น สงคราม มีทฤษฎีหนึ่งที่บอกว่า ก่อนเกิดสงครามเศรษฐกิจจะดี เพราะกองทัพต้องเตรียมเสบียงผลผลิตต่างๆ และหลังสงครามจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่ทฤษฎีนี้ไม่เป็นจริงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

การวัดวัฏจักรเศรษฐกิจ

การวัดวัฏจักรเศรษฐกิจ มีประโยชน์ในการพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจล่วงหน้า เพื่อใช้วางแผนการบริหารประเทศ

วิธีการที่นิยมได้แก่การนำตัวแปรทางเศรษฐกิจที่คิดว่าสำคัญมาจัดทำในรูปของดัชนี(Index) เช่น

 • ดัชนีตัวแปรชี้ภาวะเศรษฐกิจล่วงหน้า หรือเรียกว่า ดัชนีตัวแปรนำ (leading indicator)
 • ตัวแปรชี้ภาวะเศรษฐกิจตามหลัง หรือดัชนีตัวแปรตาม (lagging indicator)
 • ดัชนีตัวแปรภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน (coincident indicator)

อาจารย์ผู้บรรยาย

 • รองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข
 • รองศาสตราจารย์สุกัญญา ตันธนวัฒน์

สารบัญ

หน้าแรก เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

เศรษฐศาสตร์มหภาค

เศรษฐศาสตร์จุลภาค

เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม