รายการหน้าเปลี่ยนทาง

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

แสดง 50 รายการ เริ่มต้นจากรายการที่ 1

ดู (ก่อนหน้า 50 | ถัดไป 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. 5MT →‎ ทรัพยากร
 2. AFN →‎ บทที่ 17 การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน
 3. APEC →‎ Asia-Pacific Economic Cooperation
 4. ASEAN Economics Community →‎ AEC
 5. Acid test ratio →‎ บทที่ 3 การวิเคราะห์งบการเงิน
 6. Aggregate Demand - Aggregate Supply Approach →‎ บทที่ 5 รายได้ประชาชาติและระดับราคา
 7. American options →‎ บทที่ 18 ตราสารอนุพันธ์และการจัดการความเสี่ยง
 8. Association of Southeast Asian Nations →‎ ASEAN
 9. BEP →‎ บทที่ 3 การวิเคราะห์งบการเงิน
 10. BSC →‎ Balanced Scorecard
 11. Balance Sheet →‎ งบดุล
 12. Balanced scorecard →‎ Balanced Scorecard
 13. Basic Earning Power →‎ บทที่ 3 การวิเคราะห์งบการเงิน
 14. Basic planning process →‎ กระบวนการวางแผน
 15. Beta →‎ บทที่ 5 ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน
 16. Beta Coefficient →‎ บทที่ 5 ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน
 17. Bird-in-the-hand →‎ บทที่ 14 การแบ่งผลประโยชน์ผู้ถือหุ้น
 18. Book Value per share →‎ บทที่ 3 การวิเคราะห์งบการเงิน
 19. Boston Consultant Group →‎ BCG Model
 20. Brainstorming →‎ การระดมสมอง
 21. CAPM →‎ บทที่ 5 ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน
 22. CIM →‎ Computer-integrated manufacturing
 23. CRM →‎ Customer Relationship Management
 24. CV →‎ บทที่ 5 ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน
 25. Call options →‎ บทที่ 18 ตราสารอนุพันธ์และการจัดการความเสี่ยง
 26. Career Development →‎ การพัฒนาอาชีพ
 27. Carrier Development →‎ การพัฒนาอาชีพ
 28. Clientele Effect →‎ บทที่ 14 การแบ่งผลประโยชน์ผู้ถือหุ้น
 29. Competitive environment →‎ 5-Force
 30. Core competence →‎ สมรรถนะหลัก
 31. Corporate Social Responsibility →‎ CSR
 32. Corporate governance →‎ บรรษัทภิบาล
 33. Creativity →‎ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 34. Current Assets →‎ บทที่ 15 การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน
 35. Current Liabilities →‎ บทที่ 3 การวิเคราะห์งบการเงิน
 36. Current asset →‎ บทที่ 15 การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน
 37. Current ratio →‎ บทที่ 3 การวิเคราะห์งบการเงิน
 38. DPB →‎ บทที่ 10 งบลงทุน
 39. DSO →‎ บทที่ 3 การวิเคราะห์งบการเงิน
 40. DU PONT Equation →‎ บทที่ 3 การวิเคราะห์งบการเงิน
 41. Debt ratio →‎ บทที่ 3 การวิเคราะห์งบการเงิน
 42. Demand →‎ อุปสงค์
 43. Dividend Irrelevance →‎ บทที่ 14 การแบ่งผลประโยชน์ผู้ถือหุ้น
 44. EAR →‎ บทที่ 6 มูลค่าของเงินตามเวลา
 45. EBIT →‎ เนื้อหาขั้นพื้นฐาน ไม่สอบแต่ต้องเข้าใจ
 46. EBITDA coverage ratio →‎ บทที่ 3 การวิเคราะห์งบการเงิน
 47. EFF →‎ บทที่ 6 มูลค่าของเงินตามเวลา
 48. EU →‎ European Union
 49. EVA →‎ บทที่ 2 งบการเงิน กระแสเงินสด
 50. Economic Value Added →‎ บทที่ 2 งบการเงิน กระแสเงินสด

ดู (ก่อนหน้า 50 | ถัดไป 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

เครื่องมือส่วนตัว
เนมสเปซ

สิ่งที่แตกต่าง
ดู
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม