วิธีคิด MIRR วิธีลัด สองบรรทัดจบ โดย MBA Wiki

จาก MBA Wiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

เนื้อหา

วิธีคิด MIRR

1. สมมติว่านำเงินที่ได้จากปีที่ 1 ถึงปีสุดท้าย ไปลงทุนต่อ โดยมีอัตราผลตอบแทนเท่ากับ WACC
2. หาผลรวมของ FV ณ ปีสุดท้าย ของเงินแต่ละก้อน (Terminal Value: TV)
3. คำนวณอัตราผลตอบแทนที่ทำให้ FV=TV

การหา ค่า TV โดยวิธีลัด

มีสูตรดังนี้

TV = (NPV - กระแสเงินสดปีที่ 0)*(1+i)^n

พิสูจน์สูตร

ให้ i มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง n
FVi = PVi(1+i)n
Σ(PVi)=NPV- กระแสเงินสดปีที่ 0
TV = Σ(FVi)
TV = Σ(PVi(1+i)n)
TV = Σ(PVi)(1+i)n
TV = (NPV- กระแสเงินสดปีที่ 0)(1+i)n

ตัวอย่างวิธีคิด โครงการ ก.

WACC 12%
ปีที่ 0 (12,000)
ปีที่ 1 3,000
ปีที่ 2 3,000
ปีที่ 3 3,000
ปีที่ 4 3,000
ปีที่ 5 15,000

ขั้นตอนที่ 1 หา NPV,IRR

CF0= -12,000;
C01=3000; F01=4;
C02=15,000;F02=1;
NPV ; ใส่ I = 12 ; ENTER;
กดลง ; CPT ; ได้ NPV = 5,623.45
กด IRR; CPT; ได้ IRR= 25%

ขั้นตอนที่ 2 หา TV วิธีลัด

TV = FV(NPV - กระแสเงินสดปีที่ 0)
TV = (5,623.45 - (-12000))*(1+0.12)^5
TV = 31058.54

เปรียบเทียบกับการหา TV วิธีปกติ

TV = sum(FV(กระแสเงินสดปีที่ i))
ปี 1 N=4 PV=3000 i=12 FV = 4,720.5581
ปี 2 N=3 PV=3000 i=12 FV = 4,214.784
ปี 3 N=2 PV=3000 i=12 FV = 3,762.20
ปี 4 N=1 PV=3000 i=12 FV= 3,360.00
ปี 5 N=0 PV=15,000 i=0 FV= 15,000.00
TV = 4,720.5581 + 4,214.784 + 3,762.20 + 3,360.00 + 15,000.00
TV = 31057.54

ค่าที่ได้ต่างกันเล็กน้อย เนื่องจากจำนวนจุดทศนิยมและการปัดเศษ

ขั้นตอนที่ 3 กดเครื่องคิดเลขหา MIRR

FV = 31058.54;
PV = -12,000;
N = 5;
CPT;I/Y=20.95%

เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม