วิธีจัดทำงบกำไรสะสม

จาก MBA Wiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

งบกำไรสะสม เป็นงบที่แสดงผลการดำเนินเงินตั้งแต่เริ่มกิจการจนถึงงวดปัจจุบัน ว่ามีคงเหลือเท่าไหร่ ถ้ากิจการมีกำไร จะทำให้มีกำไรสะสมเพิ่มขึ้น แต่ถ้าขาดทุนสุทธิ หรือมีการจ่ายเงินปันผลจำทำให้กำไรสะสมลดลง

Step 1 - เขียนชื่องบ

  • บรรทัดที่ 1 : ชื่อกิจการ
  • บรรทัดที่ 2 : งบกำไรสะสม
  • บรรทัดที่ 3 : สำหรับงวด(เดือน|ปี) สิ้นสุดวันที่ วัน เดือน ปี

Step 2 - ตีตาราง 2 คอลัมน์

  • บรรทัดที่ 1 กำไรสะสมต้นงวด
  • บรรทัดที่ 2 บวก กำไรสุทธิ (หรือ หัก ขาดทุนสุทธิ)
  • บรรทัดที่ 3 รวม
  • บรรทัดที่ 4 ถ้ามีเงินปันผล ให้หัก เงินปันผลด้วย
  • บรรทัดที่ 5 กำไรสะสม งวดปัจจุบัน

ตัวอย่าง

บริษัท เจริญรุ่งเรือง จำกัด

งบกำไรสะสม

สำหรับ งวดเดือน สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554

บาท
กำไรสะสม 1 ธ.ค. 2554 0
บวก กำไรสุทธิ 71,250
รวม 71,250
หัก เงินปันผล 0
กำไรสะสม 31 ธ.ค. 2554 71,250

วิธีจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ->

เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม