วิธีจัดทำงบทดลอง(ก่อนปรับปรุง)

จาก MBA Wiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

งบทดลอง เป็นรายงานที่แสดงยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททุกบัญชีของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง เพื่อพิสูจน์ว่า การบันทึกรายการเป็นไปตามระบบบัญชีคู่ ที่ด้านเครดิตและเดบิตจะต้องเท่ากัน

เนื้อหา

Step 1 - เขียนหัวตาราง

  • บรรทัดที่ 1 : เขียนชื่อบริษัท
  • บรรทัดที่ 2 : เขียนชื่องบว่า "งบทดลอง"
  • บรรทัดที่ 3 : เขียนวันที่ เช่น "ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554"

Step 2 - ตีตาราง 3 คอลัมน์

  • คอลัมน์ที่ 1 : รายการ
  • คอลัมน์ที่ 2 : เดบิต
  • คอลัมน์ที่ 3 : เครดิต
รายการ เดบิต เครดิต
 
 

Step 3 - เอายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทมาใส่

ตัวอย่าง บัญชีแยกประเภท

บัญชีเงินสด
2554 รายการ จำนวนเงิน 2554 รายการ จำนวนเงิน
ธ.ค. 1 หุ้นทุนสามัญ 400,000 ธ.ค. 1 รถยนต์ 450,000
ธ.ค. 1 เจ้าหนี้ 300,000 ธ.ค. 1 เบี้ยประกัน 2,400
ธ.ค. 10 รายได้บริการ 6,800 ธ.ค. 5 วัสดุ 1,500
ธ.ค. 12 ลูกหนี้ 4,500 ธ.ค. 8 ค่ารับรอง 500
ธ.ค. 20 รายได้ 10,000 ธ.ค. 30 ที่ดิน 300,000
ธ.ค. 29 ลูกหนี้ 50,000 ธ.ค. 30 ค่าเช่า 12,000
ธ.ค. 30 เงินเดือน 1,500
771,300 767,900
3,400


บัญชีหุ้นทุนสามัญ
2554 รายการ จำนวนเงิน 2554 รายการ จำนวนเงิน
ธ.ค. 1 เงินสด 400,000

ตัวอย่าง การใส่ข้อมูลในงบทดลอง

บริษัท เจริญรุ่งเรือง จำกัด

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

รายการ เดบิต เครดิต
เงินสด 3,400
หุ้นทุนสามัญ 400,000
...  ...  ... 

Step 4 - รวมยอดฝั่งเครดิตและเดบิต ต้องเท่ากัน

บริษัท เจริญรุ่งเรือง จำกัด

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

รายการ เดบิต เครดิต
เงินสด 3,400
หุ้นทุนสามัญ 400,000
เจ้าหนี้ 452,000
รถยนต์ 600,000
ค่าเบี้ยประกันภัยล่วงหน้า 2,400
เครื่องใช้สำนักงาน 2,000
วัสดุสิ้นเปลือง 1,500
ลูกหนี้ 29,000
รายได้ค่าบริการ 100,300
ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรอง 500
ที่ดิน 300,000
ค่าเช่าสำนักงาน 12,000
เงินเดือนพนักงาน 1,500
952,300 952,300

วิธีการปรับปรุงบัญชี และผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท -->

เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม