วิธีบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป

จาก MBA Wiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

เนื้อหา

Step 1: สร้างตารางสมุดรายวัน

สร้างตารางสมุดรายวัน มี 4 คอลัมน์ ดังนี้

 • วันที่ - วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการค้า
 • รายการ - รายการละ 3 บรรทัด คือ คู่ของรายการ และโน๊ตย่อ
 • เดบิต - จำนวนเงิน ของรายการที่ลงช่อง เดบิต
 • เครดิต - จำนวนเงิน ของรายการที่ลงช่อง เครดิต

ตัวอย่างตารางสมุดรายวัน

2554 รายการ เดบิต เครดิต
พ.ค. 1 ค่าสินค้า
   เงินสด
ซื้อสินค้า
500
   500
2 ค่าสินค้า
   เงินสด
ซื้อสินค้า
1000
   1000

การบันทึกรายการ จะบันทึกทีละ 3 บรรทัด คือ

 • บรรทัดที่ 1: รายการที่เป็น เดบิต
 • บรรทัดที่ 2: รายการที่เป็น เครดิต
 • บรรทัดที่ 3: โน๊ตย่อกิจกรรมที่เกิดขึ้น

Step 2: วิเคราะห์รายการค้า

รายการค้า จะต้องเป็นคู่เสมอ และจะต้องเป็นคู่ตรงข้าม เครดิต-เดบิต ที่มีจำนวนเงินเท่ากัน

 1. วันที่เกิดรายการ คือวันที่เท่าไหร่
 2. ชื่อรายการค้าคืออะไรบ้าง
 3. วิเคราะห์ว่าอะไรเป็น เดบิต อะไรเป็น เครดิต -> วิธีจำแนก Debid , Credit
 4. จำนวนเงิน

เมื่อวิเคราะห์ได้แล้ว ก็บันทึกลงในสมุดรายวันทั่วไป

โจทย์ตัวอย่างการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป

โจทย์ : บริษัทเจริญรุ่งเรือง จำกัด ตั้งกิจการ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2554 มีรายการดังนี้
1 ธันวาคม : ได้รับเงินสดจากการขายหุ้นทุนสามัญ 4000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท
1 ธันวาคม : ได้รับเงินสดจากการกู้เงินธนาคาร 300,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี จะจ่ายชำระค่าดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นในวันครบกำหนด 
1 ธันวาคม : ซื้อรถยนต์ 1 คัน ราคา 6 แสนบาท จ่ายชำระเงินสดเพียง 75% ส่วนที่เหลืออีก 25% จะชำระในปีหน้า
1 ธันวาคม : จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยล่วงหน้าระยะเวลา 1 ปี จำนวนเงิน 2,400 บาท
3 ธันวาคม : ซื้อเครื่องใช้สำนักงานเป็นเงินเชื่อ 2,000 บาท
5 ธันวาคม : ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเป็นเงินสด 1,500 บาท
6 ธันวาคม : ให้บริการแก่ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ในวันนี้จึงส่งใบแจ้งหนี้ จำนวนเงิน 5,500 บาทแก่ลูกค้าแต่ยังไม่ได้รับชำระเงิน
8 ธันวาคม : จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองให้ลูกค้า 500 บาท เป็นเงินสด
10 ธันวาคม : ได้รับรายได้ค่าบริการเป็นเงินสด 6,800 บาท
12 ธันวาคม : ลูกค้าซึ่งติดหนี้ค่าบริการเมื่อวันที่ 6 นำเงินสดมาชำระ 4,500 บาท
20 ธันวาคม : รายได้ค่าบริการจำนวน 88,000 บาท ในจำนวนนี้ได้รับเงินสด 10,000 บาท ส่วนที่เหลือลูกหนี้ค้างชำระ
29 ธันวาคม : ได้รับเงินสดชำระหนี้จากลูกหนี้ 50,000 บาท
30 ธันวาคม : ซื้อที่ดิน 1 แปลง ราคา 300,000 บาท เป็นเงินสด
30 ธันวาคม : จ่ายค่าเช่าสำนักงานเดือนธันวาคม 2554 เป็นเงินสด 12,000 บาท
30 ธันวาคม : จ่ายเงินเดือนให้พนักงาน เป็นเงินสด 1,500 บาท

ตัวอย่างการวิเคราะห์

1 ธันวาคม : ได้รับเงินสดจากการขายหุ้นทุนสามัญ 4000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท

การวิเคราะห์

 • วันที่ = 1 ธันวาคม
 • คู่รายการ คือ เงินสด และ หุ้นทุนสามัญ
 • วิเคราะห์ เงินสด(สินทรัพย์) เพิ่มขึ้น เป็น Debit หุ้นทุนสามัญ(ทุน) เพิ่มขึ้น เป็น Credit
 • จำนวนเงิน = 400,000 บาท

บันทึก

2554 รายการ เดบิต เครดิต
ธ.ค. 1 เงินสด
   หุ้นทุนสามัญ
ขายหุ้นทุนสามัญ
400,000
   400,000

1 ธันวาคม : ได้รับเงินสดจากการกู้เงินธนาคาร 300,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี จะจ่ายชำระค่าดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นในวันครบกำหนด

การวิเคราะห์

 • วันที่ = 1 ธันวาคม
 • คู่รายการ คือ เงินสด และ เจ้าหนี้เงินกู้
 • วิเคราะห์ เงินสด(สินทรัพย์) เพิ่มขึ้น เป็น Debit เจ้าหนี้เงินกู้(หนี้สิน) เพิ่มขึ้น เป็น Credit
 • จำนวนเงิน = 300,000 บาท

บันทึก

2554 รายการ เดบิต เครดิต
ธ.ค. 1 เงินสด
   เจ้าหนี้
กู้เงินธนาคาร
300,000
   300,000

1 ธันวาคม : ซื้อรถยนต์ 1 คัน ราคา 6 แสนบาท จ่ายชำระเงินสดเพียง 75% ส่วนที่เหลืออีก 25% จะชำระในปีหน้า

การวิเคราะห์

 • วันที่ = 1 ธันวาคม
 • คู่รายการ คือ รถยนต์ และ เงินสด และ หนี้สิน
 • วิเคราะห์ รถยนต์(สินทรัพย์) เพิ่มขึ้น เป็น Debit เงินสด(สินทรัพย์) ลดลง เป็น Credit เจ้าหนี้(หนี้สิน) เพิ่มขึ้น เป็น Credit
 • จำนวนเงิน = 600,000 บาท เป็นเงินสด 450,000 บาท เป็นหนี้สิน 150,000 บาท

บันทึก

2554 รายการ เดบิต เครดิต
ธ.ค. 1 รถยนต์
   เงินสด
   เจ้าหนี้
ซื้อรถยนต์
600,000
   450,000
   150,000

1 ธันวาคม : จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยล่วงหน้าระยะเวลา 1 ปี จำนวนเงิน 2,400 บาท

การวิเคราะห์

 • วันที่ = 1 ธันวาคม
 • คู่รายการ คือ ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า และ เงินสด
 • วิเคราะห์ ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า(สินทรัพย์) เพิ่มขึ้น เป็น Debit เงินสด(สินทรัพย์) ลดลง เป็น Credit
 • จำนวนเงิน = 2,400 บาท

บันทึก

2554 รายการ เดบิต เครดิต
ธ.ค. 1 ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
   เงินสด
จ่ายค่าเบี้ยประกันล่วงหน้า
2,400
   2,400

สมุดบันทึกรายวันสำเร็จ ตามโจทย์ตัวอย่าง

2554 รายการ เดบิต เครดิต
ธ.ค. 1 เงินสด
   หุ้นทุนสามัญ
ขายหุ้นทุนสามัญ
400,000
   400,000
1 เงินสด
   เจ้าหนี้
กู้เงินธนาคาร
300,000
   300,000
1 รถยนต์
   เงินสด
   เจ้าหนี้
ซื้อรถยนต์
600,000
   450,000
   150,000
1 ค่าเบี้ยประกันภัยล่วงหน้า
   เงินสด
จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยล่วงหน้า
2,400
   2,400
3 เครื่องใช้สำนักงาน
   เจ้าหนี้
ซื้อเครื่องใช้สำนักงานเป็นเงินเชื่อ
2,000
   2,000
5 วัสดุสิ้นเปลือง
   เงินสด
ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง
1,500
   1,500
6 ลูกหนี้
   รายได้ค่าบริการ
ส่งใบแจ้งหนี้ค่าบริการ
5,500
   5,500
8 ค่าอาหารรับรอง
    เงินสด
จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรอง
500
   500
10 เงินสด
    รายได้ค่าบริการ
ได้รับรายได้ค่าบริการ
6,800
   6,800
12 เงินสด
    ลูกหนี้
ลูกหนี้นำเงินสดมาชำระ
4,500
   4,500
20 เงินสด
ลูกหนี้
    รายได้ค่าบริการ
รับรายได้ค่าบริการ
10,000
78,000

   88,000
29 เงินสด
    ลูกหนี้
ลูกหนี้ชำระหนี้เป็นเงินสด
50,000
   50,000
30 ที่ดิน
    เงินสด
ซื้อที่ดิน
300,000
   300,000
30 ค่าเช่าสำนักงาน
    เงินสด
จ่ายค่าเช่าสำนักงาน
12,000
   12,000
30 เงินเดือนพนักงาน
    เงินสด
จ่ายเงินเดือนพนักงาน
1,500
   1,500

วิธีการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท ->

เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม