สิ่งแวดล้อมภายนอก

จาก MBA Wiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

องค์การเป็นระบบเปิด ที่มีความเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม และตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อม

สภาพแวดล้อมภายนอกแบ่งออกเป็น สิ่งแวดล้อมทั่วไป(General environment) และ สิ่งแวดล้อมการแข่งขัน(competitive environment)

สิ่งแวดล้อม

เนื้อหา

สิ่งแวดล้อมทั่วไป

สิ่งแวดล้อมทั่วไป (General environment) จะมีผลกับทุกๆองค์การ ประกอบด้วย PEST คือ

 • Political นโยบายภาครัฐ
 • Economical เศรฐกิจมหาภาค
 • Sociocultural สังคมและวัฒนธรรม
 • Technology

สิ่งแวดล้อมการแข่งขัน

สิ่งแวดล้อมการแข่งขัน (competitive environment) จะมีผลเฉพาะแต่ละองค์การ แต่ละธุรกิจ

สิ่งแวดล้อมการแข่งขัน (competitive environment) ดูได้จาก 5-Force ประกอบด้วย

 • คู่แข่งรายเดิม
 • คู่แข่งรายใหม่
 • สินค้าทดแทน
 • ผู้ซื้อ
 • ผู้ขาย
5-Force สิ่งแวดล้อมการแข่งขัน

เทคนิคการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

เนื่องจากสิ่งแวดล้อมมีความไม่แน่นอน จึงต้องอาศันเทคนิคต่างๆในการรวบรวม จัดการ และทำความเข้าใจกับข้อมูลในสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น

 • Scenario development - ทำนายอนาคต ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด และสิ่งแวดล้อมที่แย่ที่สุด
 • Forecasting - การทำนายปัจจัยต่างๆของสิ่งแวดล้อม จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
 • Benchmarking - เปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำ

ความไม่แน่นอนเกิดขึ้นจากสองปัจจัยคือ

 • Complexity (ความซับซ้อน) ขึ้นอยู่กับจำนวนประเด็นที่ต้องพิจารณา
 • dynamism(ความเป็นพลวัตร) ขึ้นอยู่กับอัตราการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละประเด็น
เทคนิคการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

SWOT Analysis

SWOT Analysis เป็นเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ประกอบด้วยการวิเคราะห์

 • สิ่งแวดล้อมภายใน คือ SW
Strength หมายถึง ปัจจัยต่างๆภายในองค์การ ที่ทำให้เกิดความเข้มแข็งนำไปสู่การได้เปรียบคู่แข่ง
Weakness หมายถึง ปัจจัยต่างๆภายในองค์การ ที่ทำให้เกิดความอ่อนแอ อ่อนด้อย นำไปสู่การเสียเปรียบคู่แข่ง
 • สิ่งแวดล้อมภายนอก คือ OT
Opportunity หมายถึง ปัจจัยต่างๆภายนอกองค์การ ที่เอื้อประโยชน์ให้กับองค์การ เช่น สภาพเศรฐกิจที่ขยายตัว นโยบายของรัฐบาล
Threat หมายถึง ปัจจัยต่างๆภายนอกองค์การ ที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

วิเคราะห์จาก

 • Critical Success Factor (CSF)
 • คุณลักษณะของกิจการว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง และดำเนินกิจการได้ดีเพียงไร (ทรัพยากร:5MT)
 • ตำแหน่งหรือสถาะนะในการแข่งขัน เปรียบเทียบกับกิจการอื่นในธุรกิจเดียวกัน

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

วิเคราะห์จาก สิ่งแวดล้อมทั่วไป (PEST) และ สิ่งแวดล้อมการแข่งขัน (5-Force)

SWOT Analysis

กรณีศึกษา Rod's Antique

The media player is loading...

( ชมตอน 2 ได้ที่ http://clip.tidta.com/บันเทิง/9248.html )

 • Strength
 • Man - KSA ของพนักงาน
 • Management - มีหลักการชัดเจน ทำเฉพาะที่เชี่ยวชาญ
 • Inbound - สามารถหาของเก่าได้, มี Connection , มีมิตรสัมพันธ์
 • Operation - กระบวนการผลิตของ Copy มีต้นทุนต่ำ ค่าแรงถูก
 • Marketing & Sale - ขายได้เร็ว
 • Service - มีบริการหลังการขาย
 • Weakness
 • Man - มีพนักงานที่มี KSA คนเดียว
 • Money - มีเงินทุนหมุนเวียนน้อย
 • Inbound - บางช่วงเวลาหาของไม่ได้
 • Opportunity
 • P - นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว
 • E - เศรฐกิจดี
 • S - สังคมนิยมของสะสม
 • T - เทคโนโลยีก้าวหน้า
 • คู่แข่งรายเดิม - คู่แข่งไม่ดุเดือด
 • คู่แข่งรายใหม่ - อุปสรรคการเข้ามามีมาก
 • สินค้าทดแทน - อุปสรรคการเข้ามามีมาก (ของ copy ราคาแพง)
 • ลูกค้า - อำนาจต่อรองน้อย
 • Threat
 • Supplier - อำนาจต่อรองมีมาก
เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม