หลักการตลาด 7Ps

จาก MBA Wiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

หลัก 7Ps เป็นแนวคิดสำหรับการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของสินค้าและบริการในด้านการตลาดโดยพิจารณาจากปัจจัย 7 ประการคือ

 • Product - สินค้า หรือบริการ โดยพิจารณาจากการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • Price - ความเมาะสมของราคา กับคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันอื่นๆ
 • Place - สถานที่จัดจำหน่าย หรือช่องทางในการจัดจำหน่าย ซึ่งจะพิจารณาจากความสะดวกและปริมาณของลูกค้า
 • Promotion - การส่งเสริมการขาย ที่จะทำให้เกิดแรงจูงใจในการซื้อสินค้า
 • People - ความรู้ความสามารถ และความน่าเชื่อถือของบุคลกร
 • Physical Evidence - สิ่งที่ปรากฎต่อสายตาลูกค้า เช่น สี รูปร่าง แพ็คเกจ บรรยากาศภายในร้าน เป็นต้น
 • Process - กระบวนการในการจัดการด้านการบริการ ที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และเกิดความภักดีในตัวสินค้า

หลัก 7P แต่ละข้อ สามารถเป็นได้ทั้ง Strength และ Weakness ในเวลาเดียวกัน

เนื้อหา

อาจารย์ผู้บรรยาย

 • ดร. นิเวศน์ ธรรมะ
 • ชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย
 • อาจารย์ ชูศักดิ์ วิโรจนพงศ์

สารบัญ

หน้าแรก การจัดการการตลาด

เนื้อหาสำหรับเตรียมสอบ

ภาพรวมของ เนื้อหาส่วนที่จะได้ใช้ในห้องสอบ จะแบ่งออกเป็น 3 เรื่องหลักๆคือ

 • การวิเคราะห์สถานการณ์การตลาด เช่น การวิเคราะห์ SWOT การวิเคราะห์สถานการณ์ มูลค่าตลาด ส่วนแบ่งตลาด และพฤติกรรมผ้บริโภค
 • การวิเคราะห์ STP ซึ่งจะประกอบด้วยเนื้อหาย่อยคือ เกณฑ์การแบ่ง Segmentation , ตาราง Maket Grid และ Perceptual Map
 • การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) เช่น กลยุทธธ์ราคา,การใช้สื่อโฆษณา (IMC) ,ช่องทางการจัดจำหน่าย เป็นต้น

เนื้อหาปลีกย่อยอื่นๆ ผมได้สรุปไว้ให้แล้ว อ่านต่อไปได้เลยครับ

การวิเคราะห์สถานการณ์การตลาด (Marketing Analysis)

 • การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง ด้วย SWOT Analysis
 • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมอื่นๆ

การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (STP Analysis)

 • Segmentation
 • Targeting
 • Positioning

การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy)

เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม