หลักการตลาด 7Ps

จาก MBA Wiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

หลัก 7Ps เป็นแนวคิดสำหรับการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของสินค้าและบริการในด้านการตลาดโดยพิจารณาจากปัจจัย 7 ประการคือ

 • Product - สินค้า หรือบริการ โดยพิจารณาจากการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • Price - ความเมาะสมของราคา กับคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันอื่นๆ
 • Place - สถานที่จัดจำหน่าย หรือช่องทางในการจัดจำหน่าย ซึ่งจะพิจารณาจากความสะดวกและปริมาณของลูกค้า
 • Promotion - การส่งเสริมการขาย ที่จะทำให้เกิดแรงจูงใจในการซื้อสินค้า
 • People - ความรู้ความสามารถ และความน่าเชื่อถือของบุคลกร
 • Physical Evidence - สิ่งที่ปรากฎต่อสายตาลูกค้า เช่น สี รูปร่าง แพ็คเกจ บรรยากาศภายในร้าน เป็นต้น
 • Process - กระบวนการในการจัดการด้านการบริการ ที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และเกิดความภักดีในตัวสินค้า

หลัก 7P แต่ละข้อ สามารถเป็นได้ทั้ง Strength และ Weakness ในเวลาเดียวกัน

อาจารย์ผู้บรรยาย

 • ดร. นิเวศน์ ธรรมะ
 • ชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย
 • อาจารย์ ชูศักดิ์ วิโรจนพงศ์

สารบัญ

หน้าแรก การจัดการการตลาด

สรุปบทเรียนวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์

 • การวิเคราะห์ S และ W ด้วย หลักการตลาด 7Ps
 • การวิเคราะห์ 5-Force
 • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด(Scanning The Marketing Environment)
เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม