6W1H

จาก MBA Wiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

5W1H เป็น เครื่องมือสำหรับกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการตลาด

1. Who - ใครคือลูกค้าของคุณ
2. What - อะไรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
3. Where - ลูกค้าคุณอยู่ที่ไหน?
4. When - สินค้าของคุณจะถูกใช้งานเมื่อไหร่
5. Why-ทำไมเขาต้องซื้อสินค้าหรือบริการของคุณ ?
6. Whom-ใครบ้างที่มีอิทธิพลในการซื้อ ? สินค้าเกี่ยวข้องกับใครบ้าง?
7. How-เขาจะใช้สินค้าหรือบริการของคุณอย่างไร

รับข้อมูลจาก "http://mba.sorrawut.com/index.php?title=6W1H&oldid=2228"
เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม