SWOT Analysis

จาก MBA Wiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

SWOT Analysis เป็นเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ประกอบด้วยการวิเคราะห์

  • สิ่งแวดล้อมภายใน คือ SW
Strength หมายถึง ปัจจัยต่างๆภายในองค์การ ที่ทำให้เกิดความเข้มแข็งนำไปสู่การได้เปรียบคู่แข่ง
Weakness หมายถึง ปัจจัยต่างๆภายในองค์การ ที่ทำให้เกิดความอ่อนแอ อ่อนด้อย นำไปสู่การเสียเปรียบคู่แข่ง
  • สิ่งแวดล้อมภายนอก คือ OT
Opportunity หมายถึง ปัจจัยต่างๆภายนอกองค์การ ที่เอื้อประโยชน์ให้กับองค์การ เช่น สภาพเศรฐกิจที่ขยายตัว นโยบายของรัฐบาล
Threat หมายถึง ปัจจัยต่างๆภายนอกองค์การ ที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

วิเคราะห์จาก

  • Critical Success Factor (CSF)
  • คุณลักษณะของกิจการว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง และดำเนินกิจการได้ดีเพียงไร (ทรัพยากร:5MT)
  • ตำแหน่งหรือสถาะนะในการแข่งขัน เปรียบเทียบกับกิจการอื่นในธุรกิจเดียวกัน

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

วิเคราะห์จาก สิ่งแวดล้อมทั่วไป (PEST) และ สิ่งแวดล้อมการแข่งขัน (5-Force)

Swot.jpg

การวิเคราะห์ SWOT ในวิชาการจัดการการตลาด

  • การวิเคราะห์ Strength และ Weakness ด้วย หลักการตลาด 7Ps
  • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้วย STEPL
เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม