Scanning The Marketing Environment

จาก MBA Wiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งมีอยู่ 5 ด้านคือ

 • Social Force สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น กุล่มประชากร ลักษณะสังคมและวัฒนธรรม
 • Economy Force สภาพเศรษฐกิจ อยู่ในช่วงเติบโต หรือกำลังซบเซา
 • Technology Force เทคโนโลยี จะมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความนิยมในผลิตภัณฑ์
 • Competitive Force สภาพการแข่งขัน เป็นแบบใด (Pure Competition , Monopolistic , Oligopoly, Pure Monopoly) อ่านเพิ่มเติม
 • Regularity Force กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ

บางครั้งจะเน้นเพียง 4 ตัว คือ Political , Economy , Social , Technology จึงเรียกเป็นคำย่อว่า PEST หรือ STEP

อาจารย์ผู้บรรยาย

 • ดร. นิเวศน์ ธรรมะ
 • ชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย
 • อาจารย์ ชูศักดิ์ วิโรจนพงศ์

สารบัญ

หน้าแรก การจัดการการตลาด

สรุปบทเรียนวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์

 • การวิเคราะห์ S และ W ด้วย หลักการตลาด 7Ps
 • การวิเคราะห์ 5-Force
 • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด(Scanning The Marketing Environment)
เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม