Type of Consumer Product

จาก MBA Wiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

ชนิดของผลิตภัณฑ์ในสายตาผู้บริโภค หรือชนิดของอุตสาหกรรม(Industry type) สามารถแบ่งอออกเป็น 4 ประเภทดังนี้

  • Convenience - สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป เป็นสินค้าที่ต้องซื้อใช้ซ้ำบ่อยๆเช่น ยาสีฟัน ผงซักฟอก สินค้าประเภทนี้จะมีขายทั่วไป ในราคาไม่แพง
  • Shopping - สินค้าเลือกซื้อ จะมีความแตกต่างกันและเกิดการเปลรียบเทียบคุณภาพในสายตาผู้บริโภค เช่น กล้องถ่ายรูป ทีวี ตั๋วเครื่องบิน
  • Specialty - สินค้าเจาะจงซื้อ เป็นสินค้าที่มีความพิเศษเป็นเอกลักษณ์ในตัวเอง จึงมีราคาแพง และหาซื้อไม่ง่ายนัก เช่น นาฬิกา Rolex,รถยนต์หรูๆ
  • Unsought - สินค้าไม่เจาะจงซื้อ เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคมักมองไม่เห็นคุณค่า จึงไม่มีวางขายทั่วไป ต้องอาศัยการสร้างความตระหนัก(Awareness) เพื่อให้สินค้าขายได้ เช่น ประกันชีวิต

(เป็นเนื้อหาในบทที่ 10 slide 8)

อาจารย์ผู้บรรยาย

  • ดร. นิเวศน์ ธรรมะ
  • ชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย
  • อาจารย์ ชูศักดิ์ วิโรจนพงศ์

สารบัญ

หน้าแรก การจัดการการตลาด

สรุปบทเรียนวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์

  • Type of Consumer Product
เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม